1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>

using namespace std;
	
  bool czyPierwsza(int liczba) 
	{
    int dzielniki = 0;
    int pom = 1;

    while (pom <= liczba*liczba) {
      if (liczba % pom == 0) {
        dzielniki++;
      }
      if(dzielniki>2) return false;
      pom++;
    }
    return (dzielniki == 2);
  }
	main() 
	 {
    bool pierwsza = false;
    bool druga = false;
    string numer,p1,p2;
    stringstream konwertuj;
    stringstream rzutuj;
    cin>>numer;
    for(int i=0; i<numer.length()-1; i++){
      pierwsza = false;
      druga = false;
      if(numer.at(i+1)=='0') continue;
      int ipierwsza;
      p1=numer.substr(0,i+1);
      konwertuj<< p1;
      konwertuj>>ipierwsza;
      int idruga;
      p2=numer.substr(i+1,numer.length());
      rzutuj<<p2;
      rzutuj>>idruga;
      pierwsza = czyPierwsza(ipierwsza);
      druga = czyPierwsza(idruga);
			if(pierwsza && druga) break;
    }
    if(pierwsza && druga) cout<<"TAK";
    else cout<<"NIE";
   }