General: Rankingi i koszulki po rundzie 4.

Public message

Koszulki wylosowali: Fenistil, krdln, santino, marian, xanti.

> Koszulki wylosowali: Fenistil, krdln, santino, marian, xanti.