1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
#include<iostream>
#include <algorithm>
#include <stdlib.h>
#include<set>
using namespace std;
#define M2 200002
#define M5 500005
struct CzegoIle { int czego; int ile;};
bool Por(const CzegoIle& a1, const CzegoIle& a2) { return a1.czego<a2.czego;};
typedef set<CzegoIle,bool(*)(const CzegoIle&, const CzegoIle&)>::iterator iter;
set<CzegoIle,bool(*)(const CzegoIle&, const CzegoIle&)> W[M2];

struct React { int first; int second; int which;};
bool CheckIf(const React& a1, const React& a2) {
  if(a1.first!=a2.first)  return a1.first<a2.first;
  else           return a1.second<a2.second;
};
typedef set<React,bool(*)(const React&, const React&)>::iterator kukaj;
set<React, bool(*)(const React&,const React&)> re(&CheckIf);

int main( )
{
  set<int> jjj;
  set<int>::iterator it;
 // ios_base::sync_with_stdio(0);
  int masy, kroki, pary, tempy, k;
  long long wynik=0;
  int ZE[M2], DO[M2], PA[M5], RA[M5];
  for(int i=0; i<M2; ++i)
   W[i]=set<CzegoIle,bool(*)(const CzegoIle&, const CzegoIle&)> (&Por);
                          /*W[i] tablica zbiorów par*/
  CzegoIle Temp1, Temp2;
  React temp;
  iter it1, it2;
  kukaj ttt;
  cin >> masy >> kroki >> pary;
  for(int j=1; j<=masy; ++j) {
   Temp1.czego=j;
   cin >> Temp1.ile;              /*masa subst. "j" we fiolce "j"*/  
   W[j].insert(Temp1);
  }
  for(int i=1; i<=kroki; ++i) 
   cin>>ZE[i]>>DO[i];             /*kolejne przelewy*/
  for(int k=1; k<=pary; ++k){
   cin >> PA[k] >> RA[k];           /*pary reagujące ze sobą (od max)*/
   temp.first=min(PA[k],RA[k]);
   temp.second=max(PA[k],RA[k]);
   temp.which=k;
   re.insert(temp);
   temp.first=max(PA[k],RA[k]);
   temp.second=min(PA[k],RA[k]);
   temp.which=k;
   re.insert(temp);
  }
  
  for(int i=1; i<=kroki; ++i) {
   for (it1=W[ZE[i]].begin(); it1!=W[ZE[i]].end(); ++it1)
     W[DO[i]].insert(*it1);
   
   for (it1=W[DO[i]].begin(); it1!=W[DO[i]].end(); ++it1) {
     for (it2=it1; it2!=W[DO[i]].end(); ++it2) {
      temp.first=(*it1).czego;
      temp.second=(*it2).czego;
      ttt=re.find(temp);
      if(ttt != re.end()) {  
        jjj.insert((*ttt).which);
      }
     }
   }
   for(it = jjj.begin(); it!=jjj.end(); ++it){
     k = *it;
      Temp1.czego=PA[k];
      Temp2.czego=RA[k];
      it1 = W[DO[i]].find(Temp1);
      it2 = W[DO[i]].find(Temp2);
      if( (it1 != W[DO[i]].end()) && (it2 != W[DO[i]].end()) ) {
        wynik+=(min( (*it1).ile , (*it2).ile ))*2;
        if((*it1).ile>(*it2).ile) {
         Temp1.czego=(*it1).czego;
         Temp1.ile=(*it1).ile-(*it2).ile;
        }
        else {
         Temp1.czego=(*it2).czego;
         Temp1.ile=(*it2).ile-(*it1).ile;
        }
        W[DO[i]].erase(*it2);
        W[DO[i]].erase(*it1);
        if(Temp1.ile)
         W[DO[i]].insert(Temp1);
      }
     }
   }   
  cout<<wynik<<endl;
  return 0;
}