1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
#include <stdio.h>
using namespace std;

long long int k, a, b;
long long int suma(long long int x);
long long int odpowiedz;
long long int suma_kwadratow;
long long int rozw_rown = 0;

int main()
{
	scanf("%lld", &k);
	scanf("%lld", &a);
	scanf("%lld", &b);
 
	for(long long int wielokr = 1; wielokr <= 50000; wielokr++)
	{
		suma_kwadratow = suma(k*wielokr);
		
		if(suma_kwadratow == wielokr && k*wielokr >= a && k*wielokr <= b) { rozw_rown++; }
		
		if(k*wielokr > (long long int)1e18) break;
	}
	
	printf("%lld\n", rozw_rown);

	return 0;
}

long long int suma(long long int x)
{
	odpowiedz = 0;
	
	while(x > 0)
	{
		odpowiedz += ((x%10)*(x%10));
		x -= (x%10);
		x /= 10;
	}
	
	return odpowiedz;
}