Unfortunately we were unable to fully decode your file, as it is not encoded in UTF-8. You can try to decode it yourself by downloading it here.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
#include <cstdio>
#include <algorithm>
//#include <iostream>
using namespace std;
	
struct cut{
	int idx;
	long long time;
	long long height;
	
	cut(int i, long long t, long long h)
	: idx(i)
	, time(t)
	, height(h)
	{}
	
	cut()
	: idx(0)
	, time(0)
	, height(0)
	{}
};

bool revcmp(const int& a, const int& b){
	return b < a;
}

int speeds[500001];
long long sums[500001];
cut cuts[500001];
long long totalgrass;
int ntiers;

int last_cut_tier_idx(long long t, long long h){
	// TAK - ostatni -> kroimy wszystko
	// cokolwiek innego - trzeba szuka� mi�dzy ostatnim TAK i pierwszym NIE
	
	int p = 0;
	int k = ntiers;
	int n;
	while(true){
		n = (p + k) / 2;
		cut c = cuts[n];
		if((long long)speeds[c.idx] * (t - c.time) + c.height > h){
			// TRZEBA CI��
			if(n == 0){
				//tniemy wszystko
				return -1;
			}else{
				k = n - 1;
			}
		}else{
			// NIE TRZEBA CI��
			if(n == ntiers - 1){
				return n;
			}
			cut c2 = cuts[n + 1];
			if((long long)speeds[c2.idx] * (t - c2.time) + c2.height > h){
				// tutaj jest pierwsze NT
				return n;
			}else{
				p = n + 1;
			}
		}
	}
}


/*
 v-orig_p            orig_k-v
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
^cuts[n + 1]           cuts[n]^
*/

int last_cut_idx(long long t, long long h, int tier_idx){
	cut c = cuts[tier_idx];
	int orig_p; // orig_p - 1 JEST NA TAK
	int orig_k; // orig_k + 1 JEST NA NIE
	if(tier_idx == ntiers - 1){
		orig_p = 0;
	}else{
		cut c2 = cuts[tier_idx + 1];
		orig_p = c2.idx + 1;
	}
	int k = c.idx;
	int p = orig_p;
	int n;
	
	while(true){
		n = (p + k) / 2;
		if((long long)speeds[n] * (t - c.time) + c.height > h){
			// TAK
			p = n + 1;
		}else{
			// NIE
			if(n == orig_p || (long long)speeds[n - 1] * (t - c.time) + c.height > h){
				// n jest pierwszym NIE
				// n - 1 jest ostatnim TAK
				return n - 1;
			}
			k = n - 1;			
		}
	}
}


int main(){
	int n, m;
	scanf("%d %d", &n, &m);
	
	for(int i = 0; i < n; ++i){
		scanf("%d", &speeds[i]);
	}
	sort(speeds, speeds + n, revcmp);
	
	sums[0] = speeds[0];
	for(int i = 1; i < n; ++i){
		sums[i] = sums[i - 1] + speeds[i];
	}
	cuts[0] = cut(n - 1, 0, 0);
	ntiers = 1;
	
	for(int i = 0; i < m; ++i){
		long long t;
		long long h;
		scanf("%lld %lld", &t, &h);
		int tier = last_cut_tier_idx(t, h);
		if(tier == -1){
			//cout << "TIER: -1" << endl;
			long long totalgrowth = sums[n - 1] * t;
			long long grass = totalgrowth - totalgrass - (long long)n * h;
			//cout << sums[n - 1] << " " << t << " ___ " << totalgrowth << " " << totalgrass << endl;
			printf("%lld\n", grass);
			totalgrass += grass;
			ntiers = 1;
			cuts[0] = cut(n - 1, t, h);
		}else{
			//cout << "TIER: " << cuts[tier].idx << ", X = ";
			int idx = last_cut_idx(t, h, tier);
			//cout << idx << endl;
			
			// idx - tniemy traw� od 0 do idx w��cznie
			// idziemy po cuts od ko�ca, ca�e przedzia�y obcinamy i przesuwamy koniec cutsa.
			// po obliczeniach wstawiamy (idx, t, h) do cuts.
			long long grass = 0;
			if(idx != -1){
				int orig_ntiers = ntiers - 1;
				for(int j = ntiers - 1; j >= 0; --j){
					long long hb = cuts[j].height;
					long long tb = cuts[j].time;
					//cout << idx << ": Trying " << cuts[j].idx << endl;
					int p, k;
					if(j == orig_ntiers){
						p = 0;
					}else{
						p = cuts[j + 1].idx + 1;
					}
					
					
					if(cuts[j].idx <= idx){
						//cout << "...Yup\n";
						k = cuts[j].idx;
						--ntiers;
					}else{
						//cout << "...Nope\n";
						k = idx;
						j = -1; // end loop
					}
					//cout << "p(" << p << "), k(" << k << ")\n";
					long long growth = sums[k] - sums[p] + speeds[p]; // works for p = 0, unlike sums[p - 1]
					grass += growth * (t - tb) - (long long)(k - p + 1) * (h - hb);
				}
				// wstawiamy nowe koszenie do tablycy
				cuts[ntiers] = cut(idx, t, h);
				++ntiers;
			}
				
			totalgrass += grass;
			printf("%lld\n", grass);
			//cout << "Total: " << totalgrass << endl;
				
		}
		
	
	}
	return 0;
}