1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
#include <cstdio>
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int INF = 1<<30;
int ilosc_cykli = 0;
int t[1000000]; // hajsy uczestnikow
bitset<1000000> q; // te smieszne kombinacje
int co_ile_skacze;
int w_ktorym_jest_cyklu[1000000]; // cykle to +1, bo 0 znaczy ze nie jest w zadnym cyklu
int poprzednia_pozycja_cyklu[1000000];
int prefixy[1000000];
int tablica_minow[1000000];
int elementow_w_cyklach;
int n,m;
struct cykl {
	int poczatek;
	inline int zmiana() const { return prefixy[poprzednia_pozycja_cyklu[poczatek]];};
	int pozycja_elementu_cyklu(int i) const {
		return (poczatek + co_ile_skacze * i) % m;
	}
	map<int, vector<int>> mapa_wystapien_prefixow;
	void oblicz(int x, int _poczatek);
	int najmniejsza_pozycja_na_prawo(int prefix, int pozycja) const;
} cykle[1000000];

int cykl::najmniejsza_pozycja_na_prawo(int prefix, int pozycja) const {
	// printf("Szukam %d na prawo od %d : ", prefix, pozycja);
	auto it = mapa_wystapien_prefixow.find(prefix);
	if (it == mapa_wystapien_prefixow.end()) {
		// printf("(nie istnieje)\n");
		return -1;
	}
	const vector<int> &v = it->second;
	// for (auto i : v) {
	// 	printf("%d ", i);
	// }
	// printf("\n");
	vector<int>::const_iterator bin = lower_bound(v.begin(), v.end(), pozycja);
	return bin == v.end() ? -1 : *bin;
}
void cykl::oblicz(int x, int _poczatek) {
	poczatek = _poczatek;
	// printf("Laduje cykl %d @%d\n", x, poczatek);
	int liczba_w_cyklu = 0;
	int poprzednia_pozycja = -1;
	int min_w_cyklu = INF;
	int min_w_cyklu_pozycja = -1;
	bool czyruszyl = false; // to jest potrzebne bo inaczej petla nigdy nie wystartuje
	for (int i = poczatek; i != poczatek || !czyruszyl; (i = (i+co_ile_skacze) % m), (czyruszyl=true)) {
		int pref = q[i]*2-1;
		if (poprzednia_pozycja != -1) {
			pref += prefixy[poprzednia_pozycja];
		}
		prefixy[i] = pref;

		if (min_w_cyklu > pref) {
			min_w_cyklu = pref;
			min_w_cyklu_pozycja = i;
		}
		// printf("odwiedzam %d, poprz: %d, pref: %d\n", i, poprzednia_pozycja, pref);
		mapa_wystapien_prefixow[pref].push_back(liczba_w_cyklu);

		w_ktorym_jest_cyklu[i] = x+1;
		poprzednia_pozycja_cyklu[i] = poprzednia_pozycja;
		poprzednia_pozycja = i;
		liczba_w_cyklu++;
	}
	poprzednia_pozycja_cyklu[poczatek] = poprzednia_pozycja;
	// printf("Prefixy: \n");
	// int iter = 0;
	// czyruszyl = false; // to jest potrzebne bo inaczej petla nigdy nie wystartuje
	// for (int i = poczatek; i != poczatek || !czyruszyl; (i = (i+co_ile_skacze) % m), (czyruszyl=true)) {
	// 	printf("%d ", prefixy[i]);
	// }
	// printf("\nPoprzednie pozycje:\n");
	// for (int i = 0; i < m; i++ ){
	// 	printf("%d ", poprzednia_pozycja_cyklu[i]);
	// }
	// printf("\nCykl od tylu: \n");
	// iter=0;

	czyruszyl = false; // to jest potrzebne bo inaczej petla nigdy nie wystartuje
	int cur = 0, min_minimalny = cur, min_minimalny_pozycja = min_w_cyklu_pozycja;
	for (int i = min_w_cyklu_pozycja; i != min_w_cyklu_pozycja || !czyruszyl; (i = (i+co_ile_skacze) % m), (czyruszyl=true)) {
		cur += q[i]*2-1;
		if (min_minimalny > cur) {
			min_minimalny = cur;
			min_minimalny_pozycja = i;
		}
	}

	czyruszyl = false; // to jest potrzebne bo inaczej petla nigdy nie wystartuje
	for (int i = min_w_cyklu_pozycja; i != min_w_cyklu_pozycja || !czyruszyl; (i = poprzednia_pozycja_cyklu[i]), (czyruszyl=true)) {
		int o = 0;
		if (min_minimalny_pozycja == i && q[i]) {
			min_minimalny_pozycja = poprzednia_pozycja_cyklu[min_minimalny_pozycja];
			o++;
		}
		tablica_minow[i] = min(tablica_minow[(i+co_ile_skacze)%m], 0) + q[i]*2-1 + o; 
		// putchar(q[i]?'W':'P');

	}
	// printf("min_minimalny = %d\n", min_minimalny);
	tablica_minow[min_w_cyklu_pozycja] = min_minimalny;

	// printf("\nmapa wystapien:");
	// for (auto i : mapa_wystapien_prefixow) {
	// 	printf("\n%d - ", i.first);
	// 	for (auto v : i.second) {
	// 		printf("%d ", v);
	// 	}
	// }
	// printf("\nZnaleziony min: %d@%d\n", min_w_cyklu, min_w_cyklu_pozycja);

	elementow_w_cyklach += liczba_w_cyklu;
}

int wynik_dla_hajsu(int x) {
	int wynik = 0;
	int odpowiedni_element = x%m;
	int min = tablica_minow[odpowiedni_element];
	int ileliczyc = t[x] - (min < 0 ? -min : 0);
	// printf("Wynik dla %d, jego odpowiedni_element to %d\n", x, odpowiedni_element);
	const cykl &c = cykle[w_ktorym_jest_cyklu[odpowiedni_element]-1];

	if (ileliczyc > 0) {
		int ile_schodzi = -c.zmiana();
		if (ile_schodzi < 1) // wzrasta lub sie nie zmienia
			return -1;
		int ilerazy_cykl = (ileliczyc - 1) / ile_schodzi + 1;
		wynik += ilerazy_cykl * n * m / ilosc_cykli;
		// printf("Wynik1: %d ile_schodzi: %d, ileliczyc: %d, min: %d, ilerazy: %d\n", wynik, ile_schodzi, ileliczyc, min, ilerazy_cykl);
		ileliczyc = t[x] - ilerazy_cykl * ile_schodzi;
	} else {
		ileliczyc = min < 0 ? -min : 0;
	}
	int moja_pozycja = (odpowiedni_element - c.poczatek) / co_ile_skacze;

	int prefix_lewy = 0;
	if (moja_pozycja > 0) {
		prefix_lewy = prefixy[poprzednia_pozycja_cyklu[odpowiedni_element]];
	}
	int pozycja = c.najmniejsza_pozycja_na_prawo(prefix_lewy-ileliczyc, moja_pozycja);
	if (pozycja != -1) {
		wynik += (pozycja - moja_pozycja + 1) * n;
		// printf("Wynik21: %d\n", (pozycja - moja_pozycja + 1) * n);
	} else {
		// printf("Ileliczyc wczesniej: %d\n", ileliczyc);
		ileliczyc = -(ileliczyc + prefixy[poprzednia_pozycja_cyklu[c.poczatek]] - prefixy[poprzednia_pozycja_cyklu[odpowiedni_element]]);
		wynik += (m/ilosc_cykli - moja_pozycja + c.najmniejsza_pozycja_na_prawo(ileliczyc, 0) + 1) * n;
		// printf("Wynik22: %d, ileliczyc: %d, najmpos: %d, mojapz: %d\n", (m/ilosc_cykli - moja_pozycja + c.najmniejsza_pozycja_na_prawo(ileliczyc, 0) + 1) * n, ileliczyc, c.najmniejsza_pozycja_na_prawo(ileliczyc, 0), moja_pozycja);
	}
	// printf("Wynik3: %d\n", n - x - 1);
	return wynik - n + x + 1;
}

int main() {
	scanf("%d", &n);
	for (int i = 0; i < n; i++) { 
		scanf("%d", &t[i]);
	}
	scanf("%d", &m);
	for (int i = 0; i < m; i++) { 
		char znak = getchar();
		while (znak != 'W' && znak != 'P')
			znak=getchar();
		q[i] = (znak == 'W');
	}
	co_ile_skacze = n%m;
	for (int i = 0; i < m && elementow_w_cyklach < n; i++) {
		if (!w_ktorym_jest_cyklu[i]) {
			cykle[ilosc_cykli].oblicz(ilosc_cykli, i);
			ilosc_cykli++;
		}
	}

	// printf("\ntablica minow:\n");
	// for (int i = 0; i < m; i++ ){
	// 	printf("%d ", tablica_minow[i]);
	// }
	// printf("\n");
	
	int min = -1;
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		int wyn = wynik_dla_hajsu(i);
		// printf("\nliczenie dla %d : %d\n", i, wyn);
		if (wyn > -1 && (min < 0 || min > wyn)) {
			min = wyn;
		}
	}
	printf("%d\n", min);
	

	// printf("Wynik dla 4: %d\n", wynik_dla_hajsu(3));

}