1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
#include <iostream>

using namespace std;

int y;

int pot10(int x) { //podnosi 10 do danej potęgi
  y=10;
  for(int i=1; i<x; ++i) y*=10;
  return y;
}

bool pierwsza(int x){ //sprawdza czy liczba jest pierwsza
     if(x==1)  return false;
  else if(x==2)  return true;
  else if(x%2==0) return false;
  else {
    for(int i=3; i*i<=x; i+=2) {
      if(x%i==0) return false;
    }
  }
  return true;
}

int main()
{
  long long int liczba;
  int licz=0; //zmienna przechowująca długość liczby (ilość jej cyfr)
  cin >> liczba;
  long long int liczba2 = liczba;
  int a, b;  //liczby powstałe z podzielenia danej liczby

  while(liczba2!=0){ //szukanie długości liczby
    liczba2/=10;  //za każdym wykonaniem pętli dzielimy liczbę przez 10 i zwiększamy licz
    ++licz;
  }

  for(int j=1; j<licz; j++) { //sprawdza możliwości utworzenia liczb
    a = liczba/pot10(j);  //usuwa tą drugą liczbę poprzez obcinanie końcówki - powstaje 1. liczba
    if(a%10!=0) {      //żeby potem nie chyciło liczby z zerem na początku dodajemy w 48. wersie j aby przeskoczyć to 0
      if(pierwsza(a) == true) {
        b = liczba%pot10(j);  //bierze końcówkę z liczby - powstaje 2. liczba
        if(pierwsza(b) == true){
          cout << "TAK";   //jeśli obydwie są pierwsze wypisz tak
          return 0;
        }
      }
    }
    else j++;
  }

  cout << "NIE";

  return 0;
}