1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <set>
#include <map>
#include <vector>
#include <list>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <string>
#include <queue>
#include <bitset>		//UWAGA - w czasie kompilacji musi byc znany rozmiar wektora - nie mozna go zmienic
#include <cassert>
#include <iomanip>		//do setprecision
#include <ctime>
#include <complex>
using namespace std;

#include "message.h"
#include "kanapka.h"

#define FOR(i,b,e) for(int i=(b);i<(e);++i)
#define FORQ(i,b,e) for(int i=(b);i<=(e);++i)
#define FORD(i,b,e) for(int i=(b)-1;i>=(e);--i)
#define REP(x, n) for(int x = 0; x < (n); ++x)

#define ST first
#define ND second
#define PB push_back
#define MP make_pair
#define LL long long
#define ULL unsigned LL
#define LD long double

const double pi = 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342;

int main()
{
	int N = GetN();
	int ileI = NumberOfNodes();
	int id = MyNodeId();
	if (N < ileI)
		ileI = N;

	if (id >= ileI)
		return 0;

	// wylicz ile elementow bede przetwarzal
	int ile = N / ileI;
	int beg = id*ile;
	
	if (id == ileI - 1)
	{
		ile += N % ileI;
	}

	//printf("%d %d %d\n", id, beg, ile);

	// wylicz autonomicznie best pref i suf na przedziale
	auto pref = new LL[ile + 1];
	pref[0] = 0;
	LL bestP = 0, bestS = 0, s = 0, best = 0;

	//printf("%d %d\n", beg, ile);
	FOR(i, beg, beg + ile)
	{
		int v = GetTaste(i);
		s += v;
		pref[i - beg + 1] = max(pref[i - beg], s);
		bestP = max(bestP, pref[i - beg + 1]);
	}
	s = 0;
	FORD(i, beg + ile, beg)
	{
		int v = GetTaste(i);
		best = max(best, pref[i - beg + 1] + bestS);
		s += v;
		bestS = max(bestS, s);
		best = max(best, pref[i - beg] + bestS);
	}

	//printf("%d %d %d\n", id, best, s);

	// wyslij nastepnemu wartosc prefiksu
	if (!id && ileI > 1)
	{
		PutLL(1, s);
		Send(1);
	}
	else if(ileI > 1)
	{
		// zapytaj sie poprzedniego o sumaryczny prefix
		Receive(id - 1);
		LL sp = GetLL(id - 1);
		best += sp;
		bestP += sp;
		if (id < ileI - 1)
		{
			PutLL(id + 1, sp + s);
			Send(id + 1);
		}
	}

	// to samo z sufiksami
	if (id == ileI-1 && ileI > 1)
	{
		PutLL(id-1, s);
		Send(id-1);
	}
	else if (ileI > 1)
	{
		// zapytaj sie nastepnego o sumaryczny sufix
		Receive(id + 1);
		LL ss = GetLL(id + 1);
		best += ss;
		bestS += ss;
		if (id)
		{
			PutLL(id - 1, s + ss);
			Send(id - 1);
		}
	}

	// wyliczaj globalnie najlepszy prefix
	if (!id && ileI > 1)
	{
		PutLL(1, bestP);
		Send(1);
	}
	else if (ileI > 1)
	{
		// zapytaj sie poprzedniego o best prefix
		Receive(id - 1);
		LL bp = GetLL(id - 1);
		best = max(best, bp + bestS);
		bestP = max(bestP, bp);
		if (id < ileI - 1)
		{
			PutLL(id + 1, bestP);
			Send(id + 1);
		}
	}

	// wyliczaj globalnie najlepszy sufix i najlepszy wynik
	if (id == ileI - 1 && ileI > 1)
	{
		PutLL(id - 1, bestS);
		PutLL(id - 1, best);
		Send(id - 1);
	}
	else if (ileI > 1)
	{
		// zapytaj sie nastepnego o best sufix i best overall
		Receive(id + 1);
		LL bs = GetLL(id + 1);
		LL b = GetLL(id + 1);
		best = max(best, bestP + bs);
		bestS = max(bestS, bs);
		best = max(best, b);
		if (id)
		{
			PutLL(id - 1, bestS);
			PutLL(id - 1, best);
			Send(id - 1);
		}
	}

	if (!id)
		printf("%lld\n", best);

	delete[] pref;
	return 0;
}