1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <set>
#include <map>
#include <vector>
#include <list>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <string>
#include <queue>
#include <bitset>		//UWAGA - w czasie kompilacji musi byc znany rozmiar wektora - nie mozna go zmienic
#include <cassert>
#include <iomanip>		//do setprecision
#include <ctime>
#include <complex>
using namespace std;

#define FOR(i,b,e) for(int i=(b);i<(e);++i)
#define FORQ(i,b,e) for(int i=(b);i<=(e);++i)
#define FORD(i,b,e) for(int i=(b)-1;i>=(e);--i)
#define REP(x, n) for(int x = 0; x < (n); ++x)
#define ALL(u) (u).begin(),(u).end()

#define ST first
#define ND second
#define PB push_back
#define MP make_pair
#define LL long long
#define ULL unsigned LL
#define LD long double

typedef pair<int, int> PII;

const double pi = 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342;

const int MR = 2e5 + 10;
const int MAXD = 1e7;

LL pref[MR];

LL res[MR];

//LL resB[MR];

PII d[MR];

struct przedzial
{
	LL l, r;
	int lastmn;
}p[MR];

// indeksem dziury bedzie nr prawego przedzialu
// zwiazane jest to z tym, ze przy laczeniu przedzialow prawy idzie do lewego
// i potem w sasiedniej dziurze zmieni sie indeks lewego przedzialu

// struktura do trzymania dziur - wartosc d potrzebna do zamkniecia dziury, wartosc d przy ktorej liczona byla wartosc do zamkniecia przedzialu
// indeksy lewego i prawego przedzialu

struct dziura
{
	int akt, prev, indl, indr;

	dziura() {}

	dziura(int akt, int prev, int indl, int indr)
	{
		this->akt = akt;
		this->prev = prev;
		this->indl = indl;
		this->indr = indr;
	}

	bool operator<(const dziura & other) const
	{
		// przetwarzaj dziury najblizsze do zabicia od lewej do prawej
		if (akt != other.akt)
			return akt < other.akt;
		if(indl != other.indl)
			return indl < other.indl;
		return indr < other.indr;
	}
}dziury[MR];

set<dziura> S;

// globalny mnoznik przez ktory mnozymy roznice miedzy kolejnymi czasami pieczenia
LL gmn;
// szukana suma
LL s;

void kill(int id, int idp, LL lewy = -1);

bool czyKill(int id, int idp, LL lewy)
{
	// wez ind prawego przedzialu
	int rp = dziury[id].indr;
	return lewy > p[rp].l - (d[idp].first - dziury[id].prev);
}

int BS(LL ile, LL sum)
{
	// wylicz po jakim czasie zajmiemy wiecej niz ile pol
	int b = 0, e = MAXD;

	while (b + 1 < e)
	{
		int m = (b + e) / 2;
		if (sum*m + m > ile)
			e = m;
		else
			b = m;
	}

	return e;
}

void upd(int id, int idp)
{
	// wiemy, ze dla czasu pieczenia idp nie zabijemy dziury id
	// mamy tez aktualne info o lewym przedziale
	// trzeba zaktualizowac prawy i moze poprawic wartosci

	// id lewego/prawego przedzialu
	int lp = dziury[id].indl, rp = dziury[id].indr;

	// prawy/lewy koniec lewego/prawego przedzialu
	LL r = p[rp].l, l = p[lp].r;

	int dif = d[idp].first - dziury[id].prev;
	r -= dif;

	// lewy koniec prawego przedzialu tez update
	p[rp].l = r;

	// nie powinnismy zabijac tej dziury
	assert(l <= r);

	// odznacz przy jakim stanie piekarnika sa te wartosci
	dziury[id].prev = d[idp].first;

	// wylicz nowa wartosc do zabicia tej dziury
	int tmp = min(d[idp].first + BS(r - l, p[lp].lastmn), MAXD);

	dziury[id].akt = tmp;
}

set<int> ostatni;

bool killed[MR];

void kill(int id, int idp, LL lewy)
{
	if (killed[id])
		return;
	killed[id] = 1;

	// zabij dziure o indeksie id, przy aktualnym piekarniku idp
	// podlaczamy prawy przedzial do lewego, dzieki temu wszystkie poprzednie dane beda zapisane w prawym ciagle

	// id lewego/prawego przedzialu
	int lp = dziury[id].indl, rp = dziury[id].indr;

	// prawy/lewy koniec lewego/prawego przedzialu
	LL r = p[rp].l, l = p[lp].r;

	// przesun lewy do prawej i prawy do lewej, chyba, ze lewy koniec jest ustalony
	int dif = d[idp].first - dziury[id].prev;
	if (lewy == -1)
		l += p[lp].lastmn * (LL)dif;
	else
		l = lewy;
	r -= dif;

	// skoro zabijamy, to ponizszy assert jest true
	assert(l > r);

	// od razu dodaj konsekwencje wynikajace z zabicia dziury
	// konsekwencje bez pref, bo to nam zalatwia gmn
	s += (p[rp].lastmn + 1) * (l - r);

	// zmodyfikuj globalny mnoznik
	gmn += pref[p[lp].lastmn + p[rp].lastmn + 1] - pref[p[lp].lastmn] - pref[p[rp].lastmn];

	// nie trzeba zmieniac lewej dziury - to wszystko samo sie wyliczy przy jej zabijaniu
	// musisz sie zajac prawa dziura, bo rozrasta Ci sie przedzial w prawo

	// najpierw zrob na niej update dla poprzedniej wartosci piekarnika - zeby powyliczac przedzialy
	// okazuje, sie, ze problemem nie bedzie fakt, ze lewy przedzial bedzie mial lewy koniec dla wiekszej wartosci piekarnika niz prawy
	// to nie ma znaczenia

	// dolacz prawy do lewego
	p[lp].lastmn += p[rp].lastmn + 1;

	// nie modyfikuje lewego konca, ten musi zostac jak jest do poprawnego zabicia lewej dziury
	// prawy koniec jest potrzebny tylko, gdy prawy przedzial nie byl ostatni

	//spr, czy prawy klient nie jest ostatni
	if (rp < *(--ostatni.end()))
	{
		// wylicz id prawej dziury - id przedzialu na prawo od niej
		int idpd = rp + p[rp].lastmn + 1;

		LL expandr = l - r;
		// do expand dodaj jeszcze o ile poszerzyl sie na prawo prawy przedzial
		// wez pod uwage, w ktorym momencie byl policzony prawy koniec prawego przedzialu
		expandr += (LL)(d[idp].first - dziury[idpd].prev)*p[rp].lastmn;
		
		p[lp].r = p[rp].r + expandr;

		// zmodyfikuj jej lewy przedzial
		S.erase(dziury[idpd]);

		dziury[idpd].indl = lp;

		if (czyKill(idpd, idp, p[lp].r))
			kill(idpd, idp, p[lp].r);
		else
		{
			// zrob update
			upd(idpd, idp);
			S.insert(dziury[idpd]);
		}
	}

	// wyrzuc prawy przedzial z seta
	ostatni.erase(rp);

	// wywal dziure z seta
	S.erase(dziury[id]);
}

int main()
{
	int n, m;
	scanf("%d%d", &n, &m);

	FORQ(i, 1, n)
		pref[i] = pref[i - 1] + i;

	// wczytaj klientow i wyznacz przedzialy - dodaj wartownika na pozycji 0
	FORQ(i, 1, n)
	{
		scanf("%lld", &p[i].l);
		//assert(p[i].l <= 1000000000000LL);
		p[i].r = p[i].l;
		p[i].lastmn = 0;
		ostatni.insert(i);
	}

	sort(p,p+n+1, [](const przedzial& p1, const przedzial& p2) -> bool
	{
		return p1.l < p2.l;
	});

	// wyznacz dziury
	FORQ(i, 1, n)
	{
		dziury[i] = dziura((p[i].l - p[i - 1].r < MAXD ? p[i].l - p[i - 1].r + 1 : MAXD), 0, i - 1, i);
		S.insert(dziury[i]);
	}

	// przygotuj piekarniki
	REP(i, m)
	{
		scanf("%d", &d[i].first);
		//assert(d[i].first <= 1000000);
		d[i].second = i;
	}

	// dodaj wartownika z czasem 0
	sort(d, d + m + 1);

	/*if (n*m <= 1e7)
	{
		FORQ(i, 1, m)
		{
			LL s = 0, akt = 0;
			FORQ(j, 1, n)
			{
				akt = max(p[j].l - d[i].first, akt) + d[i].first;
				s += akt - p[j].l;
			}
			resB[d[i].second] = s;
		}
	}*/

	// jedz po piekarnikach i zamykaj kolejne dziury
	FORQ(i, 1, m)
	{
		// dodawaj przemnozona wartosc na poczatku - przed zabiciem wszystkich dziur
		s += gmn*(d[i].first - d[i - 1].first);

		vector<int> toKill;
		for (auto it = S.begin(); it != S.end(); it++)
		{
			if (it->akt > d[i].first)
				break;
			toKill.push_back(it->indr);
		}

		sort(toKill.begin(), toKill.end(), [](const int &i1, const int &i2) -> bool
		{
			return dziury[i1].indl < dziury[i2].indl;
		});

		for (auto ind : toKill)
			kill(ind, i);

		// zapamietaj wynik
		res[d[i].second] = s;
	}

	REP(i, m)
	{
		//printf("ok: %lld jest: %lld\n", resB[i], res[i]);
		printf("%lld\n", res[i]);
	}
	
	return 0;
}