1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
#include <bits/stdc++.h>
#include "dzialka.h"
#include "message.h"


using namespace std;
typedef vector<int> VI;
typedef long long LL;
typedef vector<VI> VVI;
typedef vector<LL> VLL;
typedef vector<double> VD;
typedef vector<string> VS;
typedef pair<int, int> PII;
typedef vector<PII> VPII;

typedef pair<LL,LL> PLL;
typedef vector <PLL> VPLL;

#define FOR(x, b, e) for(int x = b; x <= (e); ++x)
#define FORD(x, b, e) for(int x = b; x >= (e); --x)
#define REP(x, n) for(int x = 0; x < (n); ++x)
#define VAR(v, n) typeof(n) v = (n)
#define ALL(c) (c).begin(), (c).end()
#define SIZE(x) ((int)(x).size())
#define FOREACH(i, c) for(VAR(i, (c).begin()); i != (c).end(); ++i)
#define PB push_back
#define ST first
#define ND second
#define MP make_pair
#define PF push_front

const int maxs=75003;
int nodes;
int ilew;
int id;
int val;
int w,s;
int wys;
int czysto;
LL ret;
LL sum;
LL ans;
LL x;
int poczatek,koniec;
int GUP[maxs];
int G[maxs];
stack <PII> stos;
bitset <maxs> v[860];
int main()
{
	nodes=NumberOfNodes();
	id=MyNodeId();
	w=GetFieldHeight();
	s=GetFieldWidth();
	
	if(w<2*nodes)
	{
		if(id==0)
		{
			FOR(i,0,w-1)
			{
				while(!stos.empty())
				stos.pop();
				
				stos.push(MP(0,0));
				ret=0;
				FOR(p,1,s)
				{
					val=IsUsableCell(i,p-1);
					if(val==0)
					G[p]=0;
					else G[p]++;
					
					while(!stos.empty() && stos.top().ND>=G[p])
					{
						wys=stos.top().ND;
						stos.pop();
						if(!stos.empty())
						{
							ret+=(LL(wys-stos.top().ND))*(LL(stos.top().ST));
						}
					}
					
					if(!stos.empty())
					ret-=(LL(G[p]-stos.top().ND))*(LL(stos.top().ST));
					
					sum+=(LL(p))*(LL(G[p]))+ret;
						
					
					stos.push(MP(p,G[p]));
				}
			}
			printf("%lld\n",sum);
			
		}
		return 0;
	}
	else
	{
		// ustalenie przedzialow do obliczen dla kazdej instancji
		ilew=w/nodes;
		poczatek=ilew*id;
		koniec=ilew*(id+1)-1;
		if(id==nodes-1)
		{
			koniec=w-1;
		}
		// liczenie wyniku wewnatrz wlasnych przedzialow
		sum=0;
		ret=0;
		FOR(i,poczatek,koniec)
		{
			while(!stos.empty())
			stos.pop();
			
			stos.push(MP(0,0));
			ret=0;
			FOR(p,1,s)
			{
				val=(IsUsableCell(i,p-1));
				v[i-poczatek][p]=(val==1);
				if(val==0)
				G[p]=0;
				else G[p]++;
				
				while(!stos.empty() && stos.top().ND>=G[p])
				{
					wys=stos.top().ND;
					stos.pop();
					if(!stos.empty())
					{
						ret+=(LL(wys-stos.top().ND))*(LL(stos.top().ST));
					}
				}
				if(!stos.empty())
				ret-=(LL(G[p]-stos.top().ND))*(LL(stos.top().ST));
				
				sum+=(LL(p))*(LL(G[p]))+ret;
					
				
				
				stos.push(MP(p,G[p]));
			}
		}
		// wyslanie sum z wlasnych przedzialow do zerowej instancji
		PutLL(0,sum);
		Send(0);
		
		// instancja zero zbiera wyniki;
		if(id==0)
		{
			REP(i,nodes)
			{
				Receive(i);
				x=GetLL(i);
				ans+=x;
			}
		}
		/////////////////////////////////
		
		//teraz po kolei kazda instancja wysyla swoj ostatni pasek G do instancji nizej
		//kazda instancja poza zerowa najpierw go merguje z paskiem dostanym od instancji wyzej
		//i dopiero wysyla dalej
		if(id!=0)
		{
			Receive(id-1);
			//czysto=GetInt(id-1);
			FOR(p,1,s)
			{
				GUP[p]=GetInt(id-1);
				if(G[p]==(koniec-poczatek+1))
				{
					G[p]+=GUP[p];
				}
			}
			
		}
		if(id!=(nodes-1))
		{
			FOR(p,1,s)
			{
				PutInt(id+1,G[p]);
			}
			Send(id+1);
		}
		// liczenie prostokatow o wyzszym boku poza przydzielonym do instancji przedzialem (powyzej niego)
		sum=0;
		ret=0;
		if(id!=0)
		{
			FOR(p,1,s)
			{
				G[p]=GUP[p];
			}
			FOR(i,poczatek,koniec)
			{
				while(!stos.empty())
				stos.pop();
				
				stos.push(MP(0,0));
				
				
				ret=0;
				
				FOR(p,1,s)
				{
					//val=IsUsableCell(i,p-1);
					val=v[i-poczatek][p];
					if(val==0)
					G[p]=0;
					
					while(!stos.empty() && stos.top().ND>=G[p])
					{
						wys=stos.top().ND;
						stos.pop();
						if(!stos.empty())
						{
							ret+=(LL(wys-stos.top().ND))*(LL(stos.top().ST));
						}
					}
					if(!stos.empty())
					ret-=(LL(G[p]-stos.top().ND))*(LL(stos.top().ST));
					
					sum+=(LL(p))*(LL(G[p]))+ret;
					stos.push(MP(p,G[p]));
				}

			}
			PutLL(0,sum);
			Send(0);
		}
		if(id==0)
		{
			FOR(i,1,nodes-1)
			{
				Receive(i);
				x=GetLL(i);
				ans+=x;
			}
			printf("%lld\n",ans);
		}
	}
	return 0;
}