1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <set>
#include <map>
#include <vector>
#include <list>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <string>
#include <queue>
#include <bitset>		//UWAGA - w czasie kompilacji musi byc znany rozmiar wektora - nie mozna go zmienic
#include <cassert>
#include <iomanip>		//do setprecision
#include <ctime>
#include <complex>
using namespace std;

#define FOR(i,b,e) for(int i=(b);i<(e);++i)
#define FORQ(i,b,e) for(int i=(b);i<=(e);++i)
#define FORD(i,b,e) for(int i=(b)-1;i>=(e);--i)
#define REP(x, n) for(int x = 0; x < (n); ++x)
#define ALL(u) (u).begin(),(u).end()

#define ST first
#define ND second
#define PB push_back
#define MP make_pair
#define LL long long
#define ULL unsigned LL
#define LD long double

typedef pair<int, int> PII;

const double pi = 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342;

#include "osalib.h"

const int MR = 1010;

char t[MR][MR];

int n, m;

// zbior osad kupieckich
set<PII> S;

int p[MR*MR], r[MR*MR], ind[MR][MR];

void makeset(int x)
{
	p[x] = x;
	r[x] = 0;
}//make set
void unionset(int x, int y)
{
	if (r[x]>r[y])
		p[y] = x;
	else
	{
		p[x] = y;
		if (r[x] == r[y])
			r[y]++;
	}
}//union set
int findset(int x)
{
	if (p[x] != x)
		p[x] = findset(p[x]);
	return p[x];
}//find set

 // pola, na ktorych zawsze mozemy postawic warownie
bool alwaysW[MR][MR];

// warownie maja 8 sasiadow
int wdw[8] = { 0,0,-1,1,-1,1,1,-1 };
int wdk[8] = { -1,1,0,0,-1,-1,1,1 };
inline vector<int> getNeighbours(int w, int k)
{
	// wyznacz sasiadow, ktorzy rowniez sa warowniami
	vector<int> neighbours;
	REP(i, 8)
		if (t[w + wdw[i]][k + wdk[i]] == 1)
			neighbours.push_back(ind[w + wdw[i]][k + wdk[i]]);

	return neighbours;
}

void NowaWyspa(int N, int M, char **board)
{
	n = N;
	m = M;

	// 0 - rolne
	// 1 - warownia
	// 2 - osada
	int cnt = 0;
	REP(i, n)REP(j, m)
	{
		if (board[i][j] == 'W')
			t[i + 1][j + 1] = 1;
		else if (board[i][j] == 'K')
		{
			t[i + 1][j + 1] = 2;
			S.insert(MP(i + 1, j + 1));
		}
		ind[i + 1][j + 1] = ++cnt;
		makeset(ind[i + 1][j + 1]);
	}

	// caly obwod jest obwarowany - reprezentant to 0
	FORQ(i, 0, n + 1)
		t[i][0] = t[i][m + 1] = 1;
	FORQ(i, 0, m + 1)
		t[0][i] = t[n + 1][i] = 1;

	// polacz pozostale warownie z sasiadami
	FORQ(i, 1, n)FORQ(j, 1, m)
		if (t[i][j] == 1)
		{
			auto neighbours = getNeighbours(i, j);
			for (int nb : neighbours)
				unionset(findset(ind[i][j]), findset(nb));
		}
}

int dw[4] = { 0,0,-1,1 };
int dk[4] = { -1,1,0,0 };

int cnt, done[MR][MR];

void dfs(int w, int k)
{
	done[w][k] = cnt;
	REP(i, 4)
		if (t[w + dw[i]][k + dk[i]] != 1 && done[w + dw[i]][k + dk[i]] != cnt)
			dfs(w + dw[i], k + dk[i]);
}

inline bool closingCycle(const vector<int> &neighbours)
{
	REP(i, neighbours.size())FOR(j, i + 1, neighbours.size())
	{
		int n1 = neighbours[i], n2 = neighbours[j];
		if (n1 != n2 && findset(n1) == findset(n2))
			return 1;
	}

	return 0;
}

int NowaWarownia(int w, int k)
{
	t[w][k] = 1;

	// zobacz, czy zawsze mozemy tu postawic warownie
	if (alwaysW[w][k])
	{
		// pospinaj sasiadow
		auto neighbours = getNeighbours(w, k);
		for (int nb : neighbours)
			unionset(findset(ind[w][k]), findset(nb));
		return 1;
	}

	// wyznacz sasiadow, ktorzy rowniez sa warowniami
	auto neighbours = getNeighbours(w, k);

	// zobacz, czy dowolne 2 warownie sa w tej samej skladowej - zamykamy cykl
	bool cykl = closingCycle(neighbours);
	bool ok = 1;

	if (cykl && S.size() > 1)
	{
		cnt++;
		auto it = S.begin();
		dfs(it->first, it->second);

		for (const auto &p : S)
			if (done[p.first][p.second] != cnt)
			{
				ok = 0;
				break;
			}

		if (ok)
		{
			// teraz wszystkie pola, ktore nie zostaly odwiedzone, odznacz jako te, gdzie zawsze mozna wstawic warownie
			FORQ(i, 1, n)FORQ(j, 1, m)
				if (done[i][j] != cnt)
					alwaysW[i][j] = 1;
		}

	}

	// wiemy, ze przed warownia tam byly rolne tereny
	if (!ok)
		t[w][k] = 0;
	else
	{
		// pospinaj sasiadow
		for (int nb : neighbours)
			unionset(findset(ind[w][k]), findset(nb));
	}

	return ok;
}

void PrzeniesOsade(int r1, int c1, int r2, int c2)
{
	t[r1][c1] = 0;
	S.erase(MP(r1, c1));

	S.insert(MP(r2, c2));
	t[r2][c2] = 2;
}