1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
#include <iostream>
#include <vector>
#include <math.h>

// Zwraca ilość jedynek w liczbie binarnej
int CountOfHighlightedBits(int number)
{
	int count = 0;

	for (int i = 0; i < 16; i++)
	{
		if (number % 2 == 1)
		{
			count++;
		}

		number >>= 1;
	}

	return count;
}

// Oblicza jakość utworu
int CalculateQuality(std::vector<int> quality, std::vector<int> amps)
{
	int result = 0;

	for (int i = 0; i < quality.size(); i++)
	{
		result += quality[i] * CountOfHighlightedBits(amps[i]);
	}

	return result;
}

// Sprawdza czy algorytm doszedł do momentu w którym wzmocnienia będą wyglądały przykładowo: 1, 2, 3, 4, 5
bool IsStuck(std::vector<int> amps, int maxBitRatio)
{
	int lastIndex = amps.size() - 1;

	for (int i = lastIndex; i >= 0; i--)
	{
		if (i == lastIndex && amps[i] < maxBitRatio)
		{
			return false;
		}
		else if (i < lastIndex)
		{
			if (amps[i] + 1 != amps[i + 1])
			{
				return false;
			}
		}
	}

	return true;
}

int main()
{
	while (true) 
	{
		int length = 0; // n - długość melodii
		int maxBitRatio = 0; // m - maksymalny współczynnik bitowego wzmocnienia

		std::cin >> length >> maxBitRatio;

		// 1 <= n <= 200
		if (length >= 1 && length <= 200) 
		{
			// n - 1 <= m <= 10^18
			if (maxBitRatio >= length - 1 && maxBitRatio <= std::pow(10, 18))
			{
				std::vector<int> qualities(length, 0); // a_i - jakość i-tej sekundy melodii

				for (int i = 0; i < length; i++)
				{
					int quality = 0;

					std::cin >> quality;

					qualities[i] = quality;
				}

				//std::cin >> qualities[0] >> qualities[1] >> qualities[2];

				std::vector<int> amps; // b_i - współczynnik bitowego wzmocnienia dla i-tej sekundy melodii
				std::vector<int> optimalAmps; // b_i - współczynnik bitowego wzmocnienia dla i-tej sekundy melodii

				int biggestQuality = 0;

				// Wypełnij amps początkowymi wzmocnieniami (każde większe o jeden od poprzedniego)
				for (int i = 0; i < length; i++)
				{
					if (i == 0)
					{
						optimalAmps.push_back(1);
						amps.push_back(1);
					}
					else
					{
						optimalAmps.push_back(optimalAmps[i - 1] + 1);
						amps.push_back(amps[i - 1] + 1);
					}
				}

				int lastIndex = length - 1;

				while (!IsStuck(amps, maxBitRatio))
				{
					if (amps[lastIndex] < maxBitRatio)
					{
						amps[lastIndex]++;
					}
					else
					{
						if (amps[lastIndex - 1] < amps[lastIndex] - 1)
						{
							amps[lastIndex - 1]++;
							amps[lastIndex] = amps[lastIndex - 1] + 1;
						}
						else
						{
							//amps[lastIndex - 2]++;
							//amps[lastIndex - 1] = amps[lastIndex - 2] + 1;
							//amps[lastIndex] = amps[lastIndex - 1] + 1;

							for (int i = 0; i <= lastIndex; i++)
							{
								if (i == 0)
								{
									amps[i]++;
								}
								else
								{
									amps[i] = amps[i - 1] + 1;
								}
							}
						}
					}

					// Policz jakość dla tego zestawu wzmocnień
					int totalQuality = CalculateQuality(qualities, amps);

					// Jeśli aktualna jakość jest większa od najwyższej jakości, wtedy zwiększ wzmocnienie
					if (totalQuality >= biggestQuality)
					{
						biggestQuality = totalQuality;

						for (int i = 0; i < length; i++)
						{
							optimalAmps[i] = amps[i];
						}

						//std::copy_n(amps, length, std::back_inserter(optimalAmps));
					}
				}

				int finalQuality = CalculateQuality(qualities, optimalAmps);

				std::cout << finalQuality << std::endl;

				break;
			}
			else
			{
				std::cout << "Gorne ograniczenia wspolczynnika bitowego (" << maxBitRatio << ") jest z poza zakresu" << std::endl;
			}
		}
		else
		{
			std::cout << "Dlugosc trwania piosenki (" << length << ") jest z poza zakresu" << std::endl;
		}
	}
}