1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
#include <stdio.h>

const long long int inf = 9223372036854775807;
int n,mb;
long long int m,a[201];
char bx[64];


struct ver								//wierzcholki grafu do algorytmu Ballmana-Forda
{
	int n;
	int Cb;
	long long int a;
	long long int b;
	long long int BelFor;
};

struct ver graf[201][64];


//maksymalnie tyle bitow jest w uzyciu
int maxb(long long int x)
{
	long long int p=1;
	int i=0;
	while(p<=x)
	{
		i++;
		p*=2;
	}
	return i;
}


void zrob_graf(void)
{
	int i,k;
	mb = maxb(m);


	graf[0][0].BelFor=0;
	graf[0][0].b=-1;
	
	for(i=1;i<=n;++i)
		for(k=0;k<=mb;++k)
		{
			graf[i][k].n=i;
			graf[i][k].Cb=k;
			graf[i][k].BelFor=inf;
			graf[i][k].a=a[i];
			graf[i][k].b=-2;
		}			
	return;
}


int xtobits(long long int x)
{
	int i,l;
	long long int y;


	y=x; 
	i=64;
	l=0;
	while(y)
	{
		l+=y%2;
		bx[--i]=y%2;
		y/=2;
	}
	return l;
}

//najmniejsza liczba WIEKSZA od x, ktora w zapisie binarnym ma dokladnie r jedynek, r < 63
long long int f(long long int x,int r)	//r>0
{
	int w,i,j;
	long long int z;


	for(i=0;i<64;++i)
		bx[i]=0;
	
	if(x<0 && r==0) return 0;
	if(x<0 && r!=0) {x=0; w=0;} else w=xtobits(x);
	
	if(r>w)
	{
		i=64;
		while(w!=r)
			if(bx[--i]==0) {bx[i]=1; w++;}
	}
	else
	{
		i=64; 
		while(w!=r)
			if(bx[--i]==1) {bx[i]=0; w--;}

		i=64; j=0; while(bx[--i]==0);
		
		while(bx[i]) {j++; bx[i]=0; bx[64-j]=1;i--;}
		bx[i]=1; bx[64-j]=0;
	}

	z=0;
	for(i=0;i<64;++i)
		z=2*z+bx[i];

	return z;
}


long long int edge(struct ver w, struct ver v)	//czy (w,v) jest krawedzia?  Tak - zwraca koszt, Nie - zwraca inf
{
	if((v.n != w.n + 1) || (f(w.b,v.Cb) > m - n + v.n) || w.b==-2) return inf;
	if((w.n==0 && w.Cb!=0) || (w.n>0 && v.Cb==0)) return inf;
	
	return -(v.a*v.Cb);
}


void BellmanFord(void)
{
	int i,j,k,kk;
	long long int koszt;	for(k=0;k<=mb;++k)
	{
		graf[1][k].b=f(graf[0][0].b,k);
		koszt = edge(graf[0][0],graf[1][k]);
		if(graf[1][k].BelFor>koszt) graf[1][k].BelFor=koszt;
	}

	for(i=2;i<=n;++i)
		for(k=0;k<=mb;++k)
		{
			for(kk=0;kk<=mb;++kk)
			{
				koszt = edge(graf[i-1][k],graf[i][kk]);
				if(koszt<inf)
					if(graf[i][kk].BelFor>graf[i-1][k].BelFor+koszt) {graf[i][kk].BelFor=graf[i-1][k].BelFor+koszt; graf[i][kk].b=f(graf[i-1][k].b,kk);}
			}
		}
	
	return;
}


int main()
{
	int i,k;
	long long int ZZ;

	ZZ=inf;
	
	scanf("%d %lld",&n,&m);
	for(i=1;i<=n;++i)
		scanf("%lld",&(a[i]));

	zrob_graf();
	BellmanFord();

	for(k=0;k<=mb;++k)
		if(graf[n][k].BelFor<ZZ) ZZ=graf[n][k].BelFor;
	
	printf("%lld\n",-ZZ);

	/*

	for(i=0;i<=n;++i)
	{ printf("\n");
		for(k=0;k<=mb;++k)
			if(graf[i][k].BelFor<inf)
			printf("%d: %lld, %lld\n",k,graf[i][k].BelFor,graf[i][k].b);
		}
*/
	return 0;
}