1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
// Marcin Knapik, Potyczki Algorytmiczne 2019, runda pierwsza, zadanie "Muzyka pop"[A]
// zlozonosc: O(???)

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

#pragma GCC optimize("O3")
//#pragma GCC target("sse,sse2,sse3,ssse3,sse4,popcnt,abm,mmx,avx,tune=native")
#pragma GCC optimize("Ofast")
#pragma GCC optimize("unroll-loops")

#define ll long long
#define pb push_back
#define all(s) s.begin(), s.end()
#define sz(s) (int)s.size()
#define FOR(i, s) for(int i= 0; i < s; i++)

ll n, m, dp[2][3000007], tab[202];
vector<ll> val;

void dodaj(ll pocz, ll kon, int kr){
	if(kr == 0)
		return;
	for(ll i = pocz; i <= pocz + (1<<(max(2, kr-3))); i++)
		val.pb(i);
	for(ll i = kon; i >= kon - (1<<(max(2, kr-3))); i--)
		val.pb(i);
	ll mid = (pocz+kon)/2;
	dodaj(pocz, mid, kr-1);
	dodaj(mid, kon, kr-1);
}

bool nast(string&nap){
	int poz = -1;
	int na = -1;
	for(int i = 0 ; i< sz(nap); i++){
		if(nap[i] == '1'){
			poz = i;
			break;
		}
	}
	for(int i = poz+1; i<sz(nap); i++){
		if(nap[i] == '0'){
			na = i;
			break;
		}
	}
	if(na == -1)
		return false;
	int ile = na-poz-1;
	// cout << "ILE " << ile << endl;
	nap[na] = '1';
	for(int i = 0 ; i < na; i++)
		nap[i] = '0';
	for(int i = 0; i < ile; i++)
		nap[i] = '1';
	return true;
}

void dodaj_liczbe(string&nap){
	ll wyn = 0;
	ll rev = 0;

	for(int i = 0; i < sz(nap); i++){
		if(nap[i] == '1')
			rev |= (1ll<<i);
		else
			wyn |= (1ll<<i);
	}
	val.pb(rev);
	val.pb(wyn);
}

void gen(int dl, int ile){
	string wyr;
	FOR(i, ile)
		wyr.pb('1');
	FOR(i, dl-ile)
		wyr.pb('0');
	do{
		//cout << wyr << endl;
		dodaj_liczbe(wyr);
	}while(nast(wyr));
}

void nie_swiruj_pawiana(){
	for(int i = 1; i <= n; i++)
		cin >> tab[i];
	int akt = 0;
	dp[1][0] = 0;
	for(int i = 1; i <= n; i++){
		if(i > 1)dp[akt][i-2] = -1e18;
		for(int j = i-1; j <= m; j++)
			if(j-1>=0)
				dp[akt][j] = max(dp[akt^1][j-1] + tab[i]*__builtin_popcount(j), dp[akt][j-1]);
		akt^=1;
	}
	cout << dp[akt^1][m] << '\n';
}

void solve(){
	cin >> n >> m;

	if(m <= 3000000){
		nie_swiruj_pawiana();
		exit(0);
	}
	
	for(int i = 0; i < 100000; i++)
		val.pb(i);
	
	for(int i = 16; i <= 60; i++)
		dodaj(1ll<<(i-1), 1ll<<i, 12);
	
	for(ll i = max(0ll, m-100000); i <= m; i++)
		val.pb(i);

	for(int i = 15; i <= 60; i++)
		FOR(j, 4)
			gen(i, j);

	sort(all(val));
	val.resize(unique(all(val)) - val.begin());
	
	while(val.back() > m)
		val.pop_back();

	for(int i = 1; i <= n; i++)
		cin >> tab[i];
	
	int akt = 0;
	dp[1][0] = 0;
	
	for(int i = 1; i <= n; i++){
		if(i > 1)dp[akt][i-2] = -1e18;
		for(int j = i-1; j < sz(val); j++)
			if(j - 1 >= 0)
				dp[akt][j] = max(dp[akt^1][j-1] + tab[i]*__builtin_popcountll(val[j]), dp[akt][j-1]);
		akt^=1;
	}
	cout << dp[akt^1][sz(val)-1] << '\n';
}

int main(){
	ios::sync_with_stdio(0);
	cin.tie(0);

	solve();
}