1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
// Marcin Knapik Potyczki Algorytmiczne, dzień 2, Zadanie "Desant"[A]
// złożoność O(2^n)

#pragma GCC optimize("O3")
//#pragma GCC target("sse,sse2,sse3,ssse3,sse4,popcnt,abm,mmx,avx,tune=native")
#pragma GCC optimize("Ofast")
#pragma GCC optimize("unroll-loops")

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define rall(s) s.rbegin(), s.rend()
#define f first
#define s second
#define ll long long
#define pb push_back
#define FOR(i, s) for(int i = 0; i < s; i++)
#define sz(s) (int)s.size()

int q, n;

int tab[50];
int mini[50];
int ile[50];
int pozycje[50];

int typy[50];
int siz = 0;

int ile_zle = 0;
int kon_rozmiar;

void backtrack(int temp){
	if(temp == 0){
		if(ile_zle == mini[siz])
			ile[siz]++;
		return;
	}
	int start = 0;
	if(siz)
		start = typy[siz-1]+1; 
	for(int i = start; i < n - temp + 1; i++){
		int teraz_zle = 0;
		for(int j = 0; j < siz; j++)
			teraz_zle += (tab[typy[j]] > tab[i]);
		if(teraz_zle + ile_zle < mini[siz+1]){
			mini[siz+1] = teraz_zle + ile_zle; 
			ile[siz+1] = 0;
		}
		if(teraz_zle + ile_zle <= mini[kon_rozmiar]){
			typy[siz] = i;
			siz++;
			ile_zle += teraz_zle;
			backtrack(temp-1);
			ile_zle -= teraz_zle;
			siz--;
		}
	}
}

void solve(){
	cin >> n;

	FOR(i, n)
		cin >> tab[i];
	for(int i = 0; i < 50; i++)
		mini[i] = 100000000;
	if(n <= 24){
		for(int i = 1; i < (1<<n); i++){
			int zle = 0;
			int temp = 0;

			for(int j = 0; j < n; j++)
				if(i & (1<<j))
					pozycje[temp++] = j;

			for(int j = 0; j < temp; j++)
				for(int J = j+1; J < temp; J++)
					zle += (tab[pozycje[j]] > tab[pozycje[J]]);
						
			if(zle < mini[temp]){
				ile[temp] = 1;
				mini[temp] = zle;
			}
			else if(zle == mini[temp])
				ile[temp]++;
		}
	}
	else{
		for(int i = n; i >= 1; i--){
			kon_rozmiar = i;
			backtrack(i);
		}		
	}
	for(int i = 1; i <= n; i++)
		cout << mini[i] << ' ' << ile[i] << '\n'; 
}

int main(){
	ios::sync_with_stdio(0);
	cin.tie(0);

	solve();
}