1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

long long pot2(long long p) {
  if (p == 0) return 1;
  if (p == 1) return 2;
  if (p%2==1)
    return pot2((p-1)/2)*pot2((p-1)/2)*2;
  else
    return pot2(p/2)*pot2(p/2);
  
  //return 2 << ((long long)p-1);
}

int countSetBits(long long n) 
{ 
  int count = 0; 
  while (n) { 
    count += n & 1; 
    n >>= 1; 
  } 
  return count; 
}

int main() {
	short n; // Liczba zestawow
	long long n_2;
	short a[40];
	short z[40][40];
	short pary0 = 0;
	short pary1 = 0;
	long long zgrzyt[40*40];
	short c_zgrzyt = 0;
	short xx[40*40];
	scanf("%hd",&n);
	n_2 = 2 << (n-1);
	//printf("n=%hd n^2=%lld\n",n,n_2);
	for (int i = 0; i<n; i++) {
	  scanf("%hd",&a[i]);
	}
	for (int i = 1; i<n; i++) {
	  for (int j = 0; j<i; j++) {
	    if (a[i] < a[j])
	      z[i][j] = 1;
	    else
	      z[i][j] = 0;
	    if (z[i][j] == 0) {
	      pary0++;
	    }
	    if (z[i][j] == 1) {
	      pary1++;
	      zgrzyt[c_zgrzyt] = pot2(i)+pot2(j);
	      //printf("z %hd,%hd = %lld\n",i+1,j+1,zgrzyt[c_zgrzyt]);
	      c_zgrzyt++;
	    }
	  }
	}
	//for (int i = 1; i<n; i++) {
	//  for (int j = 0; j<i; j++) {
	//    printf("%hd ",z[i][j]);
	//  }
	//  printf("\n");
	//}
	// k == 0
  printf("0 %hd\n",n);
  // k == 1
  if (n > 1) {
	  if (pary0 > 0)
	    printf("0 %hd\n",pary0);
	  else
	    printf("1 %hd\n",pary1);
    
  }
	for (int k = 2; k<n; k++) {
	  for (int s=0;s<40*40;s++) xx[s]=0;
	  for (long long i = 0; i < n_2; i++) {
	    if (countSetBits(i) == k+1) {
	      short x = 0;
	      for (int z = 0; z < c_zgrzyt; z++) {
	        if (((i)|zgrzyt[z]) == (i)) x++;
	      }  
	      xx[x]++;
	      //printf(">%lld x=%hd\n",i,x);
	    }
	  }
	  //for (int s = 0; s<30; s++) printf("%hd ",xx[s]);
	  //printf("\n");
	  short s = 0;
	  while (s<40*40 && xx[s] == 0) s++;
	  printf("%hd %hd\n",s,xx[s]);
	}
  return 0;
}