1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
#include <bits/stdc++.h>

#define FOR(i,a,b) for(int i=(a);i<(b);++i)
#define FORD(i, a, b) for(int i = (a); i >= (b); --i)
#define VAR(v, i) __typeof(i) v=(i)
#define FORE(i, c) for(VAR(i, (c).begin()); i != (c).end(); ++i)
#define all(v) (v).begin(),(v).end()

#define PII pair<int,int>
#define st first
#define nd second
#define pb push_back
#define lint long long int
#define VI vector<int>

#define debug(x) {cout <<#x <<" = " <<x <<endl; }
#define debug2(x,y) {cerr <<#x <<" = " <<x << ", "<<#y<<" = "<< y <<endl; } 
#define debug3(x,y,z) {cerr <<#x <<" = " <<x << ", "<<#y<<" = "<< y << ", " << #z << " = " << z <<endl; } 
#define debugv(x) {{cout <<#x <<" = "; FORE(itt, (x)) cerr <<*itt <<", "; cerr <<endl; }}
#define debugt(t,n) {{cerr <<#t <<" = "; FOR(it,0,(n)) cerr <<t[it] <<", "; cerr <<endl; }}

#define make( x) int (x); scanf("%d",&(x));
#define make2( x, y) int (x), (y); scanf("%d%d",&(x),&(y));
#define make3(x, y, z) int (x), (y), (z); scanf("%d%d%d",&(x),&(y),&(z));
#define make4(x, y, z, t) int (x), (y), (z), (t); scanf("%d%d%d%d",&(x),&(y),&(z),&(t));
#define makev(v,n) VI (v); FOR(i,0,(n)) { make(a); (v).pb(a);} 
#define IOS ios_base::sync_with_stdio(0)
#define HEAP priority_queue

#define read( x) scanf("%d",&(x));
#define read2( x, y) scanf("%d%d",&(x),&(y));
#define read3(x, y, z) scanf("%d%d%d",&(x),&(y),&(z));
#define read4(x, y, z, t) scanf("%d%d%d%d",&(x),&(y),&(z),&(t));
#define readv(v,n) FOR(i,0,(n)) { make(a); (v).pb(a);}
#define jeb() fflush(stdout);

using namespace std;


void normalizuj(vector < int >&tab, int n) {
 int ile_jedynek = 0;
 FOR(i, 0, n + 5) {
  if (tab[i] == 0) {
   if (ile_jedynek == 0) {
    ile_jedynek = 0;
    continue;
   }             // 0 -> 0
   if (ile_jedynek == 1) {
    ile_jedynek = 0;
    continue;
   }             // 010 -> 010
   if (ile_jedynek % 2 == 0) { // 01^(2k) -> 00 (01)^k
    FOR(j, 1, ile_jedynek + 1) {
     tab[i - j] = 0;
     if (j % 2 == 0)
      tab[i - j] = 1;
    }
    tab[i - ile_jedynek] = 0;
    tab[i] = 1;
    ile_jedynek = 1;
    continue;
   }
   // 01^(2k+1) -> 010(01)^k
   FOR(j, 1, ile_jedynek+1) {
    tab[i - j] = 0;
    if (j % 2 == 0)
     tab[i - j] = 1;
   }
   tab[i] = 1;
   tab[i - ile_jedynek] = 1;
   tab[i - ile_jedynek + 1] = 0;
   ile_jedynek = 1;
   continue;
  }
  if (tab[i] == 1) {
   ile_jedynek++;
  }
  if (tab[i] == 2) {     // nastepna zawsze jest == 0
   if (ile_jedynek == 0) {
    continue;
   }
   if (ile_jedynek == 1) {
    tab[i - 1] = 0;
    tab[i] = 1;
    tab[i + 1] = 1;
    ile_jedynek = 1;
    // 0120 -> 0011
   }
   if (ile_jedynek == 2) {
    tab[i - 1] = 0;
    tab[i] = 1;
    tab[i + 1] = 1;
    ile_jedynek = 1;
    // 01120 -> 01011
   }
   // innych mozliwosci nie MA !!!
  }
 }
 return;
}

void eliminate_102_002(vector < int >&tab, int n) {
 // chcemy wyeliminowac sekwencje 102 i 002
 // ciag na wejsciu jest znormalizowany.
 // i kazda 2 jest "otoczona" zerami
 FORD(i, n + 5, 2) {
  if (tab[i] == 2) {
   if ((tab[i - 1] == 0) && (tab[i - 2] == 1)) {
    // 102 -> 211
    tab[i - 2] = 2;
    tab[i - 1] = 1;
    tab[i] = 1;
    continue;
   }
   if ((tab[i - 1] == 0) && (tab[i - 2] == 0)) {
    // 002 -> 111
    tab[i - 2] = 1;
    tab[i - 1] = 1;
    tab[i] = 1;
   }
  }
 }
 if ((tab[1] == 2) && (tab[0] == 0)) {
  tab[1] = 1;
  tab[0] = 2;
 }
 // teraz po kazdej dwojce jest pewna (niezerowa) ilosc jedynek
 return;
}

// usuwa 2 z poczatku
void eliminate_front(vector < int >&tab, int n){
 if ((tab[0] == 2) && (tab[1] == 0)) {
  tab[0] = 0;
  tab[1] = 1;
 }

 int i = 0;
 if (tab[i] == 2) {
  int ile_jedynek = 0;
  while (tab[i + ile_jedynek + 1] == 1)
   ile_jedynek++;
  if ((ile_jedynek != 0) && (ile_jedynek % 2 == 0)) {
   // 21^(2k)0 -> (01)^(k+1)
   FOR(j,0, ile_jedynek + 2) {
    if (j % 2 == 0)
     tab[i + j] = 0;
    if (j % 2 == 1)
     tab[i + j] = 1;
   }
   i += ile_jedynek + 1;
  }
  if (ile_jedynek % 2 == 1) {
   // 21^(2k+1)0 -> 1(01)^(k+1)
   FOR(j,0, ile_jedynek + 2) {
    if (j % 2 == 0)
     tab[i + j] = 1;
    if (j % 2 == 1)
     tab[i + j] = 0;
   }
   i += ile_jedynek + 1;
  }
 }
 // poniewaz w danych nie bylo 002 to w wyniku nie bedzie 102
}

void eliminate_last(vector < int >&tab, int n) {
 // ostatnia eliminacja
 FOR(i, 2, n + 6) {
  if (tab[i] == 2) {
   // 1102 -> 0012
   if ((tab[i - 1] == 0) && (tab[i - 2] == 1) && (tab[i - 3] == 1)) {
    tab[i - 3] = 0;
    tab[i - 2] = 0;
    tab[i - 1] = 1;
    tab[i] = 2;
    continue;
   }
  }
  if (tab[i - 1] == 2) {
   if (tab[i] == 0) {
    // 120 -> 011
    tab[i - 2] = 0;
    tab[i - 1] = 1;
    tab[i] = 1;
    continue;
   }
   if (tab[i] == 1) {
    // 121 --> 012
    tab[i - 2] = 0;
    tab[i - 1] = 1;
    tab[i] = 2;
    continue;
   }
  }
 }
}

void dodaj(VI& v, VI& w) {
	int n = max(v.size(), w.size());
	while (v.size() < n + 10) v.push_back(0);
	FOR(i,0,w.size()) v[i] += w[i];
	normalizuj(v, n);
 eliminate_102_002(v, n);
 eliminate_front(v, n);
 eliminate_last(v, n);
 normalizuj(v, n);
}

void rob_wektor(int a, int b, VI& res) {
	if (a == 1) {
		res[b-1] = 1;
		return;
	}
	if (a == 2) {
		if (b == 2) {
			res[0] = 1;
			res[2] = 1;
			return;
		}
		res[b] = 1;
		res[b-3] = 1;
		return;
	}
	rob_wektor(a-2, b-2, res);
	res[a+b-2] = 1;
}

void solve() {
	make(k);
	makev(v, k);
	make(l);
	makev(w, l);
	vector<VI> skladniki;
	FOR(i,0,k) FOR(j,0,l) {
		if (v[i] == 1 && w[j] == 1) {
			int a = min(i, j) + 1;
			int b = max(i, j) + 1;
			VI kij(a+b+5);
			rob_wektor(a, b, kij);
			while (kij.back() == 0) kij.pop_back();
			skladniki.pb(kij);
		}
	}
	VI ans = skladniki[0];
	FOR(i,1,skladniki.size()) {
		dodaj(ans, skladniki[i]); 
	}
	while (ans.back() == 0) ans.pop_back();
	printf("%d ", (int)ans.size());
	FOR(i,0,ans.size()) {
		printf("%d ", ans[i]);
	}
	printf("\n");
}

int main() {
	make(z);
	while (z--) {
		solve();
	}
}