1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
#include <algorithm>
#include <array>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <utility>
using namespace std;

struct Punkt {
	int x;
	int y;
};

ostream& operator<<( ostream& os, Punkt const& p ) {
	os << "(" << p.x << " " << p.y << ")";
	return os;
}

struct Prostokat {
	Punkt SW;
	Punkt NE;

	Prostokat( int x1, int y1, int x2, int y2 ) :
		SW { min(x1, x2), min(y1, y2) },
		NE { max(x1, x2), max(y1, y2) }
	{};

	Prostokat() {};

	long long pole() const {
		return (0LL + NE.x - SW.x) * (0LL + NE.y - SW.y);
	}

	long long wys() const {
		return (0LL + NE.y) - SW.y;
	}

	long long dl() const {
		return (0LL + NE.x) - SW.x;
	}
};

ostream& operator<<( ostream& os, Prostokat const& p ) {
	os << "[" << p.SW << " " << p.NE << "]";
	return os;
}

struct Zadanie {
	Prostokat plansza;
	vector< Prostokat > wszystkie;
};

struct MozeProstokat {
	bool mam;
	Prostokat pro;

	MozeProstokat(bool mam) : mam(false) {};
	MozeProstokat(Prostokat pro) : mam(true), pro(pro) {};

	long long const pole() { return 0; };
};

MozeProstokat iloczyn(Prostokat const& p1, Prostokat const& p2) {
	if( p1.NE.x <= p2.SW.x ) { return false; };
	if( p1.NE.y <= p2.SW.y ) { return false; };

	if( p2.NE.x <= p1.SW.x ) { return false; };
	if( p2.NE.y <= p1.SW.y ) { return false; };

	return Prostokat(
		max(p1.SW.x, p2.SW.x),
		max(p1.SW.y, p2.SW.y),
		min(p1.NE.x, p2.NE.x),
		min(p1.NE.y, p2.NE.y)
	);
}

std::array< MozeProstokat, 1 > srodek( Prostokat const& plansza, Prostokat const& p ) {
	return { p };
};

std::array< MozeProstokat, 2 > pas_poziomy( Prostokat const& plansza, Prostokat const& p ) {
	return {
		iloczyn( plansza, Prostokat(0,   p.SW.y, p.SW.x,    p.NE.y)),
		iloczyn( plansza, Prostokat(p.NE.x, p.SW.y, plansza.NE.x, p.NE.y))
	};
};

std::array< MozeProstokat, 2 > pas_pionowy( Prostokat const& plansza, Prostokat const& p ) {
	return {
		iloczyn( plansza, Prostokat( p.SW.x, 0,   p.NE.x, p.SW.y )),
		iloczyn( plansza, Prostokat( p.SW.x, p.NE.y, p.NE.x, plansza.NE.y))
	};
};

std::array< MozeProstokat, 4 > narozniki( Prostokat const& plansza, Prostokat const& p ) {
	/*
		2 4
		1 3
	*/
	return {
		iloczyn( plansza, Prostokat( 0,   0,    p.SW.x,    p.SW.y    )), /* 1 */
		iloczyn( plansza, Prostokat( 0,   p.NE.y, p.SW.x,    plansza.NE.y )), /* 2 */
		iloczyn( plansza, Prostokat( p.NE.x, 0,    plansza.NE.x, p.SW.y    )), /* 3 */
		iloczyn( plansza, Prostokat( p.NE.x, p.NE.y, plansza.NE.x, plansza.NE.y )) /* 4 */
	};
};

struct Wor {
	vector< Prostokat > dane;
	long long suma = 0;

	void dodaj( Prostokat const& p ) {
		dane.push_back( p );
		suma += 0LL + p.pole();
	}

	void dodaj( MozeProstokat const& mp ) {
		if( mp.mam ) {
			dodaj( mp.pro );
		}
	}

	template < size_t N >
	void dodaj( std::array< MozeProstokat, N > const& arr ) {
		for( auto&& p: arr ) {
			dodaj(p);
		}
	}

	template < size_t N >
	Wor( std::array< MozeProstokat, N > const& arr ) {
		for( auto&& p: arr ) {
			dodaj(p);
		}
	}

	Wor() {};
};

ostream& operator<< (ostream& os, Wor const& w ) {
	os << "WOR=" << w.suma << " (" << w.dane.size() << ")";
	return os;
}

struct MozeWor {
	bool mam;
	Wor wor;

	MozeWor(bool mam) : mam(false) {};
	MozeWor(Wor wor) : mam(true), wor(wor) {};
};

MozeWor pomnoz( Wor const& aa, Wor const& bb ) {
	Wor w;

	for( auto&& a : aa.dane ) {
		for( auto&& b: bb.dane ) {
			w.dodaj( iloczyn( a, b ));
		}
	}

	if( w.dane.size() == 0 ) {
		return false;
	}
	return w;
}

Zadanie wczytaj_zadanie( istream& istrm ) {
	Zadanie zad;
	zad.plansza.SW.x = 0;
	zad.plansza.SW.y = 0;

	int l_gatunkow; istrm >> l_gatunkow;
	istrm >> zad.plansza.NE.x;
	istrm >> zad.plansza.NE.y;

	for( int i = 0; i < l_gatunkow; ++i ) {
		int x1; int y1; int x2; int y2;
		istrm >> x1 >> y1 >> x2 >> y2;
		zad.wszystkie.emplace_back( x1, y1, x2, y2 );
	}

	return zad;
}

template< typename CMP >
struct PoSumie {
	CMP cmp;
	bool operator() ( Wor const& a, Wor const& b ) {
		return cmp( a.suma, b.suma );
	}
};

struct Kolejka {
	vector< Wor > dane;

	void porzadkuj(int limit) {
		if( dane.size() > limit ) {
			// sortuje odwrotnie niz potrzebuje i potem robie reverse
			sort( dane.begin(), dane.end(), PoSumie< greater< long long > >() );
			dane.resize( limit );
			reverse( dane.begin(), dane.end());
		}
		else {
			sort( dane.begin(), dane.end(), PoSumie< less< long long > >() );
		}

		//perr << dane.front().suma << " ... " << dane.back().suma << " " << (dane.back().suma/ dane.front().suma);
	}

	void dodaj( MozeWor const& w ) {
		if( w.mam ) {
			dane.push_back( w.wor );
		}
	}

	Wor wez() {
		Wor w = dane.back();
		dane.pop_back();
		return w;
	};

	bool pelna() const {
		return dane.size() > 0;
	};
};


long long rozwiaz( Zadanie& zad ) {
	Kolejka k;
	Kolejka nk;

	Prostokat p = zad.wszystkie.back();
	zad.wszystkie.pop_back();
	k.dodaj( Wor( srodek( zad.plansza, p ) ));
	k.dodaj( Wor( pas_pionowy( zad.plansza, p )));
	k.dodaj( Wor( pas_poziomy( zad.plansza, p )));
	k.dodaj( Wor( narozniki( zad.plansza, p )));

	while( zad.wszystkie.size() > 0 ) {
		Prostokat p = zad.wszystkie.back();
		zad.wszystkie.pop_back();

		std::array< Wor, 4 > nowe = {
			srodek( zad.plansza, p ),
			pas_pionowy( zad.plansza, p ),
			pas_poziomy( zad.plansza, p ),
			narozniki( zad.plansza, p )
		};
	
		while( k.pelna() ) {
			Wor w = k.wez();

			for( auto&& nowy : nowe ) {
				MozeWor iloczyn = pomnoz( w, nowy );
				nk.dodaj( iloczyn );
			}
		}

		// dzieki temu parametrowi mam wybor
		// albo szybko i zle, albo dobrze i za wolno....
		nk.porzadkuj(4096);
		swap( nk, k );
	}

	sort( k.dane.begin(), k.dane.end(), []( Wor const& a, Wor const& b) {
		return a.suma > b.suma;
	});

	return k.dane[0].suma;
}

int main() {
	Zadanie zad = wczytaj_zadanie( cin );
	cout << rozwiaz( zad ) << endl;
}