1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
//Marcin Knapik, Potyczki Algorytmiczne, Dzień 4. Zadanie "Szproty i Szczupaki"[B]
// złożoność O(n log n log n) 

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define vi vector<int>
#define f first
#define s second
#define pb push_back
#define sz(s) (int)s.size()
#define all(s) s.begin(), s.end()
#define FOR(i, s) for(int i = 0; i < s; i++)

#define ll long long
#define pll pair<ll, ll>
#define vll vector<ll>
#define pii pair<int, int>
#define vvl vector<vll>

int n, m;

map <ll, int> gdzie, pierwsze;
vvl zap;

const int T = 1<<19;
const ll INF = 1e18;

pll tree[T*2];
void wypisz_drzewo(){
	int id = 1;
	cout << "                                  ";
	for(int i = 1; i < T*2; i++){
		cout << " {" << tree[i].f << ", " << tree[i].s << "} ";
		if(i == (1<<id)-1){
			id++;
			cout << endl;
			for(int j = 0; j < 30 - id*4; j++){
				cout << "  ";
			}
		}
	}
}

vll ryby;
vll stan;

pll operator+(pll a, pll b){
	return {a.f+b.f, a.s+b.s};
}

void dodaj(ll val){
	int poz = gdzie[val]+1+T;
	gdzie[val]++;

	tree[poz] = {val, 1};
	poz/=2;

	while(poz){
		tree[poz] = tree[poz*2] + tree[poz*2+1];
		poz/=2;
	}
}

void usun(ll val){
	int poz = gdzie[val]+T;
	gdzie[val]--;

	tree[poz] = {0, 0};
	poz/=2;

	while(poz){
		tree[poz] = tree[poz*2] + tree[poz*2+1];
		poz/=2;		
	}
}

pll ask(int pocz, int kon){
	if(kon < pocz)
		return tree[0];
	pocz += T-1;
	kon += T+1;
	pll ret = tree[0];
	while(pocz/2 != kon/2){
		if(!(pocz&1)){
			ret = ret + tree[pocz+1];
		}	
		if(kon&1){
			ret = ret + tree[kon-1];
		}
		pocz/=2;
		kon/=2;
	}
	return ret;
}

int mn_vec(ll val){
	return (lower_bound(all(ryby), val) - ryby.begin()) - 1;
}	

int mn_drz(ll val){
	// ta wartość jest w drzewie (chyba, że 0), jest to pozycja ostatniej, spośród tych wartości
	//cout << "MNIEJSZA W DRZEWIE OD " << val << endl;
	int pom = mn_vec(val);
	//cout << "POzycja w wektorze " << pom << endl;
	if(pom == 0)
		return 0;
	if(tree[gdzie[ryby[pom]] + T].s)
		return gdzie[ryby[pom]];
	
	pom += T;
	//wchodzonko
	while(pom > 1){
		if(pom&1 && tree[pom-1].s){
			pom--;
			break;
		}
		pom/=2;
	}
	
	if(pom == 1)
		return 0;

	//schodzonko
	while(pom < T)
		if(tree[pom*2+1].s)
			pom = pom + pom + 1;
		else
			pom = pom + pom;
	return pom - T;
}

int wlr_drz(ll val){
	// musi być w drzewie, to pierwsza spośród takich wartości
	//cout << "WIĘKSZA LUB RÓWNA OD " << val << endl; 
	ll pom = mn_vec(val) + 1; 
	
	if(pom == sz(ryby))
		return sz(ryby);

	ll poz = pierwsze[ryby[pom]] + T;
	if(tree[poz].s){
	//	cout << "ZWRACAM " << poz - T << endl;
		return poz - T;
	}

	//wchodzenie po drzewie
	while(poz > 1){
		if(!(poz&1) && tree[poz+1].s > 0){
			poz++;
			break;
		}
		poz/=2;
	}

	if(poz == 1){
	//	cout << "ZWRACAM2 " << sz(ryby) << endl; 
		return sz(ryby);
	}
	
	// schodzonko
	while(poz < T)
		if(tree[poz*2].s > 0)
			poz = poz + poz;
		else
			poz = poz + poz + 1;
	//cout << "ZWRACAM3 " << poz-T << endl;
	return poz - T; 
}

void answer(ll pocz, ll kon){
	//cout << "Proces answerowania " << pocz << ' ' << kon << endl;
	//wypisz_drzewo();
	ll kroki = 0;
	ll start = mn_drz(pocz);
	//cout << "start here: " << start << endl;
	if(start == 0 && pocz < kon){
		cout << -1 << '\n';
		return;
	}

	vector<pii> przedzialy = {{1, start}};
	while(pocz < kon){
		ll cel = wlr_drz(pocz);
		ll val = INF;
		if(cel != sz(ryby))
			val = tree[cel+T].f;
		val = min(kon-1, val);
		//cout << "CEL i VAL " << cel << ' ' << val << endl;
		//cout << "Weszlem " << pocz << ' ' << kon << endl;
		while(sz(przedzialy) && pocz < kon){
			pii teraz = przedzialy.back();
			przedzialy.pop_back();
			pll temp = ask(teraz.f, teraz.s);
			//cout << "Przedzialik " << teraz.f << ' ' << teraz.s << endl;
			if(temp.f + pocz > val){
				//szukanie w przedziale
				ll poz = teraz.s + T;
				if(pocz + tree[poz].f <= val){
					//wchodzonko
					pocz += tree[poz].f;
					kroki += tree[poz].s;

					while(1){
						if(poz & 1 && pocz + tree[poz-1].f > val){
							poz--;
							break;
						}
						else if(poz & 1){
							pocz += tree[poz-1].f;
							kroki += tree[poz-1].s;
						}
						poz/=2;
					}

					//schodzonko
					while(poz < T){
						if(pocz + tree[poz*2+1].f > val){
							poz = poz + poz + 1;
						}
						else{
							pocz += tree[poz + poz + 1].f;
							kroki += tree[poz + poz +1].s;
							poz = poz + poz;
						}
					}
				}
				kroki++;
				pocz += tree[poz].f;

				poz -= T;
				//Popraw przedzialy
				if(poz != teraz.f)
					przedzialy.pb({teraz.f, poz-1});
				if(pocz >= kon){
					cout << kroki << '\n';
					return;
				}
				ll pozycja_jedzonej = mn_drz(pocz);
				ll val_jedzonej = tree[pozycja_jedzonej+T].f;
				//cout << "Zjadam rybe na pozycji " << pozycja_jedzonej << endl;
				if(pozycja_jedzonej > cel){
				//	cout << "Dodaję przedział " << cel << ' ' << pozycja_jedzonej-1 << endl;
					przedzialy.push_back({cel, pozycja_jedzonej-1});
				}
				pocz += val_jedzonej;
				kroki++;

				ll pozycja_nowych = mn_drz(pocz);
				if(pozycja_nowych > pozycja_jedzonej){
					//cout << "Dodaję przedział " << pozycja_jedzonej+1 << ' ' << pozycja_nowych << endl;
					przedzialy.push_back({pozycja_jedzonej+1, pozycja_nowych});
				}
				break;
				//cout << "teraz mam wage " << pocz << endl;
			}
			else{
				pocz += temp.f;
				kroki += temp.s;
			}
		}
		if(val >= pocz){
			cout << -1 << '\n';
			return;
		}
	}
	cout<< kroki << '\n';
}

int main(){
	ios::sync_with_stdio(0);
	cin.tie(0);

	cin >> n;
	ryby.pb(-1);

	FOR(i, n){
		ll temp;
		cin >> temp;

		ryby.pb(temp);
		stan.pb(temp);
	}

	cin >> m;
	
	FOR(i, m){
		vll pom;
		ll a, b, c;
		cin >> a >> b;
		pom.pb(a);
		pom.pb(b);

		if(a == 2)
			ryby.pb(b);

		if(a == 1){
			cin >> c;
			pom.pb(c);
		}

		zap.pb(pom);
	}

	sort(all(ryby));
	
	for(int i = sz(ryby)-1; i >= 1; i--){
		gdzie[ryby[i]] = i-1;
		pierwsze[ryby[i]] = i;
	}
	
	for(auto&u:stan)
		dodaj(u);

	for(auto&u:zap)
		if(u[0] == 1)
			answer(u[1], u[2]);
		else if(u[0] == 2)
			dodaj(u[1]);
		else
			usun(u[1]);
}