1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
#include <algorithm>
#include <cassert>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <limits>
#include <vector>

//#include "perr.hpp"

using namespace std;

struct przedzial {
	int pocz;
	int zakoniec;
};

struct Szprot {
	long long blaga;
	bool istnieje() const { return blaga > 0; };
	long long waga() const { return abs(blaga); };
	long long waga_przedzialowa() const { return istnieje()? waga() : 0LL; };
	void odwroc() { blaga = -blaga; };
};

ostream& operator<< (ostream& os, Szprot const& sz ) {
	os << (sz.istnieje()? '+' : '~') << sz.waga();
	return os;
};

struct Szczupak {
	vector< przedzial > ogony;
	long long waga;
	long long cel;
	int niejadalny = 0;
	int zjadl = 0;
};

ostream& operator<< (ostream& os, Szczupak const& sz ) {
	os << sz.waga << "->" << sz.cel << "(zjadl=" << sz.zjadl << " niejad=" << sz.niejadalny << ")";
	return os;
};

struct SortownikSzprota {
	bool operator() ( Szprot const& a, Szprot const&b ) {
		if( a.waga() != b.waga() ) {
			return a.waga() < b.waga();
		}
		return a.istnieje() > b.istnieje();
	}
};

struct Zer {
	int pocz;
	int zakoniec;
	long long waga;
	long long count;
};

ostream& operator<< (ostream& os, Zer const& z ) {
	os << "ZER(" << z.pocz << ".." << z.zakoniec << " w=" << z.waga << " ile=" << z.count << ")"; 
	return os;
}

/* dzialalo dobrze bez drzewa ale probuje przyspieszyc */
struct Hack {
	long long waga;
	int count;
};
ostream& operator<< (ostream& os, Hack const& h ) {
	os << "Q(" << h.waga << "(" << h.count << ")"; 
	return os;
}

struct DrzewoPrzedzialowe {
	vector< Hack > dane;
	int M;

	void init(int rozm) {
		M = rozm;
		dane.resize(2*M);
	}

	void insert( int poz, long long waga ) {
		int v = M + poz;
		dane[v].waga = waga;
		dane[v].count = (waga > 0)? 1 : 0; 
		while( v != 1 ) {
			v /= 2;
			dane[v].waga = dane[2*v].waga + dane[2*v + 1].waga;
			dane[v].count = dane[2*v].count + dane[2*v + 1].count;
		}
	}

	Hack query( int poza, int pozb) {
		int va = M + poza;
		int vb = M + pozb;

		Hack wyn = dane[va];
		if( va != vb) {
			wyn.waga += dane[vb].waga;
			wyn.count += dane[vb].count;
		}

		while( (va/2) != (vb/2) ) {
			if( (va % 2) == 0 ) { // lewy syn
				wyn.waga += dane[va+1].waga;
				wyn.count += dane[va+1].count;
			} 
			if( (vb % 2) == 1 ) { // prawy syn
				wyn.waga += dane[vb - 1].waga;
				wyn.count += dane[vb - 1].count;
			}

			va /= 2;
			vb /= 2;
		}

		return wyn;
	}

	// chce znalezc pierwszy przekraczajacy limit
	Zer szybki_zer( int a, int const pozb, long long limit ) {
		int b = pozb;
		int m = a;
		Hack wynik;

		if( a == b ) {
			wynik = query( a, b );
		}
		//perr << "Szukam a=" << a << " b =" << b << " middle = " << m;
		while( a < b ) {
			wynik = query(m, pozb);
			if( wynik.waga < limit ) {
				// moge zjesc wszystko i dalej bede nienazarty
				b = m - 1;
			}
			else {
				a = m + 1;
			}

			m = (a + b ) / 2;
		}
		wynik = query( a, pozb );

		//perr << "Wybralem ryby z zakresu " << a << " .. " << pozb;
		//for( int i = a; i <= pozb; ++i ) {
		//	//perr << query( i, i );
		//}

		return Zer { a, pozb + 1, wynik.waga, wynik.count };
	}
};

struct Zadanie {
	vector< Szprot > szprotki;
	vector< int > zdarzenia;
	vector< Szczupak > szczupaki;
	vector< Szprot > zmiany;
	DrzewoPrzedzialowe drz;
};void polknij( Szczupak& szcz, vector< Szprot > const& szprotki, int n ) {
	szcz.waga += szprotki[n].waga();
	szcz.zjadl += 1;
}

void polknij_duzo( Szczupak& szcz, long long waga, int n ) {
	//perr << "Szczupak " << szcz;
	//perr << "polykam " << waga << " w " << n << " szprotkach";
	szcz.waga += waga;
	szcz.zjadl += n;
	//perr << "po polknieciu " << szcz;
}

bool zjadaj_ogon( Szczupak& szcz, Zadanie& zad, long long tyle_mozesz_zezrec )
{
	bool glodny = true;

	/* szybkie zarcie drzewem przedzialowym */

	while( glodny && (szcz.ogony.size() > 0 ) ) {
		auto& ostatni = szcz.ogony.back();
		int n = ostatni.zakoniec - 1;

		if( n - ostatni.pocz > 32 ) {
			//perr << "Wielkie zarcie " << szcz << " syty po zjedzeniu " << tyle_mozesz_zezrec;
			Zer z = zad.drz.szybki_zer( ostatni.pocz, ostatni.zakoniec - 1, tyle_mozesz_zezrec );
			//perr << z;
			if( z.waga > 0 ) {
				//assert( z.zakoniec == ostatni.zakoniec );
				//assert( ostatni.pocz <= z.pocz );
				//assert( z.pocz < ostatni.zakoniec );

				polknij_duzo( szcz, z.waga, z.count );
				glodny = false;

				ostatni.zakoniec = z.pocz;
				if( ostatni.zakoniec == ostatni.pocz ) {
					szcz.ogony.pop_back();
				}
			}
		}
		/* tu stary kod */
		if( glodny ) {
			if( zad.szprotki[n].istnieje() ) {
				//perr << "Szczupak " << szcz << " polknie " << zad.szprotki[n];
				polknij( szcz, zad.szprotki, n );
				glodny = false;
				//perr << "Szczupak " << szcz << " polknal " << zad.szprotki[n];
			}

			ostatni.zakoniec -= 1;
			if( ostatni.pocz == ostatni.zakoniec ) {
				szcz.ogony.pop_back();
			}
		}
	}

	bool zjadl = !glodny;
	return zjadl;
}

void skok_do_przodu( Szczupak& szcz, vector< Szprot > const& szprotki ) {
	// najmniejsza jakiej szczupak nie moze zjesc
	// warunek na abs(waga) spelniony (mniejsza od wagi szczupaka), 
	// ale szprotka nie istnieje.
	// nastepna bedzie dodatkowo ciezsza.
	Szprot sz = { -( szcz.waga - 1 ) };

	auto it_niejadalny = lower_bound(
		szprotki.begin() + szcz.niejadalny,
		szprotki.end(),
		sz,
		SortownikSzprota()
	);

	if( it_niejadalny == szprotki.end() ) {
		//perr << "Caly staw moj! " << szcz;
	}

	// -1 bo znalazlem pierwszy niejadalny
	int niejadalny = it_niejadalny - szprotki.begin();

	//perr << "Niejadalne od " << niejadalny << " poprzedni niejadalny " << szcz.niejadalny;
	if( szcz.niejadalny == niejadalny ) {
		return;
	}

	//assert( niejadalny > szcz.niejadalny );

	//perr << "Nowy ogon " << (szcz.niejadalny) << ".." << niejadalny;
	szcz.ogony.push_back( { szcz.niejadalny, niejadalny} );
	szcz.niejadalny = niejadalny;
}

void pozeraj( Szczupak& szcz, Zadanie& zad ) {
	bool zamkniety = false;
	while( 
		(szcz.waga < szcz.cel) &&
		( (!zamkniety) || (szcz.ogony.size() > 0) )
	) {
		long long waga_nastepnej_ryby = numeric_limits< long long >::max();
		// Caly staw moj - nie musze skakac
		if( szcz.niejadalny < zad.szprotki.size() ) {
			skok_do_przodu( szcz, zad.szprotki );
			waga_nastepnej_ryby = zad.szprotki[szcz.niejadalny].waga();
		}

		long long tyle_mozesz_zezrec = min( waga_nastepnej_ryby, szcz.cel ) - szcz.waga;
		//perr << "Waga pierwszej niejadalnej ryby " << waga_nastepnej_ryby;
		if( ! zjadaj_ogon( szcz, zad, tyle_mozesz_zezrec ) ) {
			zamkniety = true;
		}
	}
}

void odwroc_szprotke( Szprot sz, Zadanie& zad ) {
	vector< Szprot >::iterator it;
	if( sz.istnieje() == false ) {
		// znajduje pierwsza falszywa i zamieniam ja na true
		it = lower_bound( zad.szprotki.begin(), zad.szprotki.end(), sz, SortownikSzprota() );
	}
	else {
		// tu jest trudniej bo nie chce znalezc pierwszej prawdziwej
		// tylko ostatnia prawdziwa
		it = upper_bound( zad.szprotki.begin(), zad.szprotki.end(), sz, SortownikSzprota() );
		--it;
	}

	//assert( it->waga() == sz.waga() );

	it->odwroc();
	zad.drz.insert( it - zad.szprotki.begin(), it->waga_przedzialowa() ); 
};

vector< int > rozwiaz_zadanie( Zadanie& zad ) {
	//perr << "STAW(pocz) " << zad.szprotki;
	//perr << "ZMIANY " << zad.zmiany;

	/* kopiuj do stawu */
	copy_if(
		zad.zmiany.begin(),
		zad.zmiany.end(),
		back_inserter( zad.szprotki ),
		/* kopiuj tylko te, które nie istnieją */
		[](Szprot const& sz) { return !sz.istnieje(); }
	);
	//perr << "STAW(nowe) " << zad.szprotki;

	/* posortuj - najlzejsze - najciezsze, prawdziwe - falszywe */
	sort( zad.szprotki.begin(), zad.szprotki.end(), SortownikSzprota() );
	//perr << "STAW(posortowany) " << zad.szprotki;

	zad.drz.init( zad.szprotki.size() );
	for( int i = 0; i < zad.szprotki.size(); ++i ) {
		zad.drz.insert( i, zad.szprotki[i].waga_przedzialowa() );
	}

	/* odwroc, zeby mozna bylo latwo zdejmowac */
	reverse( zad.zmiany.begin(), zad.zmiany.end() );
	//perr << "ZMIANY(wspak) " << zad.zmiany;
	//perr << "ZDARZENIA" << zad.zdarzenia;

	vector< int > odp;
	for( auto zd: zad.zdarzenia ) {
		if( zd == 1 ) {
			Szczupak& sz = zad.szczupaki[odp.size()];
			//perr << "Szczupak! " << sz;
			//perr << "Staw " << zad.szprotki;
			pozeraj( sz, zad );
			odp.push_back( (sz.waga >= sz.cel)? sz.zjadl : -1 );
			//perr << "-- Koniec " << sz << "\n";
		}
		else {
			//perr << "Wymiana szprotki " << zad.zmiany.back();
			//perr << "STAWprzed " << zad.szprotki;
			odwroc_szprotke( zad.zmiany.back(), zad );
			zad.zmiany.pop_back();
			//perr << "STAW po " << zad.szprotki;
		}
	};

	return odp;
}

Zadanie wczytaj_tresc( istream& istr )
{
	Zadanie zad;
	int l_szprotek; istr >> l_szprotek;
	zad.szprotki.resize( l_szprotek );
	
	for( int i = 0; i < l_szprotek; ++i ) {
		istr >> zad.szprotki[i].blaga;
	}

	int l_zdarzen; istr >> l_zdarzen;
	zad.zdarzenia.resize( l_zdarzen );

	for( int i = 0; i < l_zdarzen; ++i ) {
		istr >> zad.zdarzenia[i];

		if( zad.zdarzenia[i] == 1 ) {
			Szczupak szcz;
			istr >> szcz.waga;
			istr >> szcz.cel;

			zad.szczupaki.push_back( szcz );
		}
		else {
			long long waga;
			istr >> waga;
			zad.zmiany.emplace_back( Szprot { waga } );

			// zdarzenie 2 - dodajemy szprotke
			// szprotka na razie nie istnieje
			if( zad.zdarzenia[i] == 2 ) {
				zad.zmiany.back().odwroc();
				//assert( zad.zmiany.back().istnieje() == false );
			}
		}
	}

	//assert( zad.zmiany.size() + zad.szczupaki.size() == l_zdarzen );	
	return zad;
}

/*
int maina()
{
	//ifstream ifs( "testy-forum/B10.in" );
	//perr << "TESTY!";
	ifstream ifs( "testy-forum/B6.in" );
	Zadanie zad = wczytaj_tresc( ifs );
	auto odp = rozwiaz_zadanie(zad);
	for ( auto o: odp ) {
		cout << o << "\n";
	}
}
*/

int main() 
{
	Zadanie zad = wczytaj_tresc( cin );
	auto odp = rozwiaz_zadanie(zad);
	for ( auto o: odp ) {
		cout << o << "\n";
	}
}