1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
//Marcin Knapik, Potyczki Algorytmiczne 2019, Runda 5, zadanie "Sonda"[A]
//złożoność O(n^2) oracle queries

#include<bits/stdc++.h>
#include "sonlib.h"
using namespace std;

#define losuj(a, b) uniform_int_distribution<int>(a, b)(rng)
#define f first
#define s second
#define pb push_back
#define sz(x) (int)x.size()
#define vi vector<int>
#define all(s) s.begin(), s.end()

mt19937 rng(51);
const int N = 405;

int n, s;
vector<vector<int>> G(N);
vi CYKL;

int cnt = 0;

struct drzewo{
	int id;
	set<int> spojna, poza;
	set<int> falszywe; // moge zalozyc ze zostawiam tylko niezrobione
};
drzewo tree;

int wykonaj_ruch(int x){
	cnt++;
	//clog << "ide do " << x << endl;
	return MoveProbe(x);
}

vi sciezka;
bitset<500> odw;

bool dfs_sciezka(int start, int kon){
	bool czy_byl = 0;
	odw[start] = 1;
	if(start == kon)
		return true; 

	for(auto&u : G[start])
		if(!odw[u])
			czy_byl |= dfs_sciezka(u, kon);

	if(czy_byl)
		sciezka.pb(start);
	return czy_byl;
}

bool dfs_sciezka_do_cyklu(int start){
	bool czy_byl = 0;
	odw[start] = 1;
	if(start == CYKL[0] || start == CYKL[1] || start == CYKL[2]){
		sciezka.pb(start);		
		return true; 
	}
	for(auto&u : G[start])
		if(!odw[u])
			czy_byl |= dfs_sciezka_do_cyklu(u);
	if(czy_byl)
		sciezka.pb(start);
	return czy_byl;
}

void zmien_falszywego(int&poz){
	sciezka.clear();
	cout << "Lista falszywych" << endl;
	for(auto&u:tree.falszywe){
		cout << u << ' ';
	}
	cout << endl;
	dfs_sciezka(*(tree.falszywe.begin()), poz);
	for(auto&u: sciezka)
		wykonaj_ruch(u);
	if(sz(sciezka))
		poz = sciezka.back();
}

void dfs(int start, int przodek = -1){
	odw[start] = 1;
	for(auto&u:G[start])
		if(!odw[u]){
			wykonaj_ruch(u);
			dfs(u, start);
		}
	Examine();
	if(przodek != -1)
		wykonaj_ruch(przodek);
}

void add_edge(int skad, int gdzie, bool good){
	G[skad].pb(gdzie);
	G[gdzie].pb(skad);
	tree.poza.erase(gdzie);
	tree.spojna.insert(gdzie);

	if(!good)
		tree.falszywe.insert(gdzie);
}

void wypytaj_prawdomownego(int poz, int nowa){
	wykonaj_ruch(nowa);
	vi pot;
	for(auto&u:tree.poza)
		pot.pb(u);
	for(auto&u:pot){
		int pom = wykonaj_ruch(u);
		if(pom){
			add_edge(nowa, u, 0);
			wykonaj_ruch(nowa);
		}
	}
	wykonaj_ruch(poz);
}

int ile_razy = 0;

void idz_do(int&poz, int gdzie){
	if(poz == gdzie)
		return;
	sciezka.clear();
	odw.reset();
	dfs_sciezka(gdzie, poz);
	for(auto&u: sciezka)
		wykonaj_ruch(u);
	poz = sciezka.back();	
}

void idz_do_cyklu(int&poz){
	if(poz == CYKL[0] || poz == CYKL[1] || poz == CYKL[2])
		return;
	sciezka.clear();
	odw.reset();
	dfs_sciezka_do_cyklu(poz);
	reverse(all(sciezka));
	sciezka.pop_back();

	for(auto&u:sciezka){
		clog << u << ' ';
	}
	cout << endl;
	for(auto&u: sciezka)
		wykonaj_ruch(u);
	if(sz(sciezka))
		poz = sciezka.back();	
}

void rozwal_zadanie_cyklem(int&poz){
	vi ktore_mam_sprawdzic;
	for(auto&u: tree.spojna)
		ktore_mam_sprawdzic.pb(u);
	clog << "Tu jeszcze jestem " << endl;
	for(int i= 0; i < sz(ktore_mam_sprawdzic); i++){
		auto u = ktore_mam_sprawdzic[i];
		cout << "Sprawdzam " << u << endl;
		for(auto&v:ktore_mam_sprawdzic){
			cout << v << ' ';
		}
		cout << endl;
		idz_do(poz, u);
		
		if(cnt % 2 == 0){
			clog << " potrzebuje cyklu " << endl;
			idz_do_cyklu(poz);
			if(poz == CYKL[0]){
				wykonaj_ruch(CYKL[1]);
				wykonaj_ruch(CYKL[2]);
				wykonaj_ruch(CYKL[0]);
			}
			else if(poz == CYKL[1]){
				wykonaj_ruch(CYKL[2]);
				wykonaj_ruch(CYKL[0]);
				wykonaj_ruch(CYKL[1]);
			}
			else{
				wykonaj_ruch(CYKL[1]);
				wykonaj_ruch(CYKL[0]);
				wykonaj_ruch(CYKL[2]);
			}
			idz_do(poz, u);
		}
		set<int> pom = tree.poza; 
		clog << "No i co " << endl;
		for(auto&v: pom){
			cout << "lece do " << v << endl;
			if(wykonaj_ruch(v)){
				cout << "WEszlem "<< endl;
				add_edge(u, v, 1);
				ktore_mam_sprawdzic.pb(v);
				wykonaj_ruch(u);
			}
			cout << " XD " << endl;
		}
		if(sz(tree.spojna) == n){
			cout << "ROBIE BREAK  " << endl;
			break;
		}
		cout << "NICO " << endl;
	}
	odw.reset();
	dfs(poz);
}

int CNT2 = 0;
int licz[N];

void wypytaj_falsz(int&poz){
	cout << "Pytam falsz " << poz << endl;
	CNT2++;
	if(CNT2 == 40){
		exit(0);
	}
	int rodzic = 0;
	int dziadek = -1;
	if(sz(tree.spojna) > 1){
		rodzic = G[poz][0];
		for(auto&u:G[rodzic]){
			if(u != poz){
				dziadek = u;
				break;
			}
		}
		// TEST DZIADKA
		wykonaj_ruch(dziadek);
		int pom = wykonaj_ruch(rodzic);
		wykonaj_ruch(poz);
		if(pom){
			CYKL = {poz, rodzic, dziadek};
			rozwal_zadanie_cyklem(poz);
		}
		// inaczej nie ma krawedzi do dziadka
	}

	vi perm;
	for(auto&u: tree.poza)
		perm.pb(u);
	cout << "KTORE SPRAWDZAM " << endl;
	for(auto&u:perm){
		cout << u << ' ';
	}
	cout << endl;
	shuffle(all(perm), rng);
	
	int id = 0;

	for(int i = 0; i < sz(perm); i++){
		int ruch = wykonaj_ruch(perm[i]);
		if(ruch == 1){
			cout << "SZUKAM POLACZENIA " << endl;
			// polaczenie mieczy poz a perm[i] jest gdzieś na przedziale {0, i-1}
			for(int j = 0; j < i; j++){
				wykonaj_ruch(perm[j]);
				int pom = wykonaj_ruch(poz);
				if(pom == 1){
					// jest polacznie poz -- perm[j] -- perm[i]
					add_edge(poz, perm[j], 1);
					add_edge(perm[j], perm[i], 0);
					
					wypytaj_prawdomownego(poz, perm[j]);
					return;					
				}
				else{
					// Musze sprawdzic czy nie wrocilem przypadkiem do poz
					// Wiem, że z perm[i] nie ma krawedzi do rodzica
					// nie musze z tego korzystac bo nie zawsze mam rodzica
					// lepsze jest cos ogolnego

					// Co jeśli nie mam rodzica?
					// sprawdzam gosci po prostu od poczatku

					wykonaj_ruch(perm[j]); //to zawsze zwroci prawde
					return;
				}
			}
		}
	}
	if(sz(tree.spojna) == 1){
		cout << "NIE PYKLO" << endl;
		int ja = wykonaj_ruch(poz);
		ile_razy --;
		if(ile_razy == 0){
			// Na pewno jestem gwiazdką
			for(int i = 2; i <= n; i++)
				add_edge(1, i, 1);
			odw.reset();
			dfs(poz);
			exit(0);
		}
		return;
	}
	else{
		// sprawdz pod katem liści 
		// jeżeli w kimś utknalem to zrob kontrole dziadka
		// dziadek na pewno istnieje i nie ma do niego krawedzi z A

		set<int> wszystkie_mozliwe = tree.poza;

		if(wykonaj_ruch(dziadek)){
			// to miedzy tym lisciem a dziadkiem jest krawedz
			wykonaj_ruch(rodzic);
			wykonaj_ruch(poz);
		}
		else{
			// nadal moge byc w lisciu ale nie ma on krawedzi do dziadka wiec lece na pale
			if(!wykonaj_ruch(rodzic) && !wykonaj_ruch(dziadek))
				wykonaj_ruch(poz);
			else{
				wykonaj_ruch(rodzic);
				wykonaj_ruch(poz);
			}
		}

		// ok jestem bezpiecznie w poz

		for(auto&u: wszystkie_mozliwe){
			wykonaj_ruch(u);

			if(wykonaj_ruch(dziadek)){
				wykonaj_ruch(u);
				wykonaj_ruch(poz);
				add_edge(poz, u, 1);
			}
			else{
				// nie ma kraw do dziadka, albo go nie ma
				// sprawdzam czy 
				if(!wykonaj_ruch(rodzic) && !wykonaj_ruch(dziadek)){
					wykonaj_ruch(poz);
					add_edge(poz, u, 1);
				}
				else{
					// to nie byl lisc
					wykonaj_ruch(rodzic);
					wykonaj_ruch(poz);
				}
			}
		}
		cout << "WYWALAM " << poz << endl;
		if(licz[poz] == 4)
			tree.falszywe.erase(poz);
		licz[poz]++;
	}
}

// Przykładowe niepoprawne rozwiązanie do zadania Sonda.
// Próbujemy przejść graf w kolejności 1->2->3->4->...->n.

//GetN()
//GerSubtask()
//MoveProbe(next_point);
//Examine();

int main(){
	n = GetN();
	s = GetSubtask();
	tree.spojna.insert(1);
	tree.falszywe.insert(1);

	for(int i = 2; i <= n; i++)
		tree.poza.insert(i);

	int poz = 1;
	if(s == 2){
		CYKL = {1, 2, 3};
		add_edge(1, 2, 1);
		add_edge(2, 3, 1);
		add_edge(1, 3, 1);
		cout << "SIEMA HERE" << endl;
		rozwal_zadanie_cyklem(poz);
		exit(0);
	}
	cout << "ZANIM WEJDE "<< endl;
	for(auto&u:tree.falszywe){
		cout << u << ' ';
	}
	cout << endl;

	while(sz(tree.spojna) < n){
		if(!tree.falszywe.count(poz)){
			cout << "ZMIENIAM " << poz << endl;
			zmien_falszywego(poz);
		}
		wypytaj_falsz(poz);
	}
	odw.reset();
	dfs(poz);
	return 0;
}