1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
//Zadanie: Koszulki
//PA2021
//Autor: AT
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
const
  int mx = 2007;
int tab[mx];
void wypiszTablice(int n)
{
    for(int i=0;i<n;i++)
      cout << tab[i] << " ";
    cout << endl;
}
bool porownaj(int a, int b)
{
	//sprawdzamy, czy pierwszy element jest większy od drugiego
	return a>b;
}
int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0);

  int n, k;
  cin >> n >> k;
  for(int i=0;i < n ;i++)
  {
    cin >> tab[i];
  }
  sort(tab,tab+n,porownaj);
  //wypiszTablice(n);
  int wynik = k;
  while(tab[wynik-1] == tab[wynik])
    wynik++;

  cout << wynik;
}