1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
// Jan Burdzicki
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct Duza_Liczba
{
	string liczba;

	bool operator < (const Duza_Liczba& inny) const
	{
		return liczba < inny.liczba;
	}

	Duza_Liczba operator + (Duza_Liczba& inny)
	{
		// Chcemy, zeby druga liczba byla nie mniejsza pod wzgledem dlugosci od pierwszej
		if((int) liczba.size() > (int) inny.liczba.size())
		{
			swap(liczba, inny.liczba);
		}

		Duza_Liczba wynik;

		wynik.liczba = "";

		int rozmiar_1 = (int) liczba.size();
		int rozmiar_2 = (int) inny.liczba.size();

		int roznica_dlugosci = rozmiar_2 - rozmiar_1;

		int przeniesienie = 0;

		// Dodanie liczb na pozycjach wspolnych dwoch liczb
		for(int i = rozmiar_1 - 1; i >= 0; i--)
		{
			int suma_liczb = ((liczba[i] - '0') + (inny.liczba[i + roznica_dlugosci] - '0') + przeniesienie);

			wynik.liczba.push_back((suma_liczb % 10) + '0');

			przeniesienie = suma_liczb / 10;
		}

		// Dodanie liczb na pozycjach, ktore wystepuja tylko w drugiej liczbie
		for(int i = roznica_dlugosci - 1; i >= 0; i--)
		{
			int suma_liczb = ((inny.liczba[i] - '0') + przeniesienie);

			wynik.liczba.push_back((suma_liczb % 10) + '0');

			przeniesienie = suma_liczb / 10;
		}

		if(przeniesienie > 0)
		{
			wynik.liczba.push_back(przeniesienie + '0');
		}

		reverse(wynik.liczba.begin(), wynik.liczba.end());

		return wynik;
	}
};

void solve()
{
	Duza_Liczba liczba_1, liczba_2;
	cin >> liczba_1.liczba >> liczba_2.liczba;

	Duza_Liczba wynik = liczba_1 + liczba_2;
	cout << wynik.liczba << "\n";
}

int main()
{
	ios::sync_with_stdio(0);
	cin.tie(0);
	cout.tie(0);

	int t = 1;
	// cin >> t;

	while(t--)
	{
		solve();
	}

	return 0;
}