1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N_MAX = 1e6 + 1;
int n;
int zap[N_MAX];
vector<int> ilosc[16+1]; // liczby z dana iloscia zapalonych bitow
int kt = 2; // dla ktorego przekracza
int ile;
bool usu[N_MAX]; // czy usuniety

// dla 120206 suma zapalonych bitow przekracza 1e6; liczba ta ma 10 zapalonych bitow

int main(void)
{
  cin >> n;

  // liczenie
  zap[1] = 1;
  ilosc[1].push_back(1);
  for(; kt<1e6; ++kt){
    int amt = __builtin_popcount(kt);
    ilosc[amt].push_back(kt);
    zap[kt] = zap[kt-1] + amt;
    if(zap[kt] > n) break;
  }

  int to_less = zap[kt]; // do obnizenia
  ile = kt;
  while(to_less - n > 0){
    for(int i=to_less-n; i>=1; --i){
      if((int)ilosc[i].size() > 0){
        usu[ilosc[i][(int)ilosc[i].size()-1]] = true;
        ile--;
        to_less -= i;
        break;
      }
    }
  }

  cout << ile << '\n';
  for(int i=kt; i>=1; --i){
    if(!usu[i]) cout << i << ' ';
  }
  cout << '\n';
}