General: Ranking I etapu

Public message

Oto on: https://oi.edu.pl/l/31oi_1etap_wyniki/

> Oto on: https://oi.edu.pl/l/31oi_1etap_wyniki/