Thread: [ODD] Treść

> w prostym rzędzie, który ciągnie się

w linii prostej przebiegającej

> Postanowił, że każdego dnia zacznie przy pewnym nieściętym jeszcze drzewie

Co znaczy pewnym? Dowolnie wybranym? Pierwszym od lewej (tzn. od strony zachodniej)?

> i zacznie iść na wschód, ścinając wszystkie nieścięte drzewa, które napotka po drodze.

Czy ścina drzewo, przy którym zaczyna wycinkę? (tzn. drzewo opisane w treści jako "pewne nieścięte jeszcze drzewo")

Czy dla ciągu
1, 1, 1, 1
pierwszym ścinanym drzewem jest pierwsza od lewej jedynka? Dowolnie wybrana jedynka?
Następnie tego samego dnia ścina kolejną jedynkę i kończy pracę?

> Pracę na dany dzień musi zakończyć od razu po ścięciu jakiegoś drzewa tego
> samego gatunku co drzewo, przy którym zaczął tego dnia wycinkę

Czy "drzewo, przy którym zaczął tego dnia wycinkę" to drzewo, które zostało ścięte?

> (ale niekoniecznie musi być to pierwsze napotkane drzewo tego gatunku).

Ale wcześniej napisano, że ścina wszystkie nieścięte drzewa...
Odpowiedź w treści zadania
W treści mogłoby być napisane, że:

1) Każdego dnia Bajtazar musi ściąć co najmniej dwa drzewa.
2) Pierwsze i ostatnie drzewa ścięte danego dnia muszą należeć do tego samego gatunku.

Sformułowanie "Pracę na dany dzień musi zakończyć od razu po ścięciu jakiegoś drzewa tego samego gatunku co drzewo, przy którym zaczął tego dnia wycinkę" sugeruje, że danego dnia można ściąć co najwyżej dwa takie drzewa. W takim kontekście dalsze objaśnienie w nawiasie wydaje się nielogiczne - np. dlaczego mowa o pierwszym napotkanym drzewie, skoro pierwszym jest drzewo, od którego zaczął wycinkę. Dodatkowo stwierdzenie "przy którym" (zamiast "od którego) jest niejasne. (Zaczął wycinkę przy dębie ścinając rosnące obok dębu świerki).